ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eugenics

Y UW0 JH EH1 N IH0 K S   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eugenics-, *eugenics*, eugenic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eugenics[N] การปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น, See also: การปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอนุญาตให้เฉพาะคนที่มียีนส์ที่เป็น

English-Thai: Nontri Dictionary
eugenics(n) สุพันธุศาสตร์,วิชาว่าด้วยการส่งเสริมมนุษยชาติให้ดีขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eugenicsสุพันธุศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eugenicsสุพันธุศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're experimenting, probably refining some form of eugenics.พวกมันกำลังทำการทดลองอยู่ บางทีอาจกำลัง ปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมบางรูปแบบให้ดีขึ้น The Coat Hanger (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EUGENICS    Y UW0 JH EH1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eugenics    (n) jˈuːʤˈɛnɪks (y uu1 jh e1 n i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优生学[yōu shēng xué, ㄧㄡ ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] eugenics, #110,502 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユージェニックス(P);ユーゼニックス[, yu-jienikkusu (P); yu-zenikkusu] (n) eugenics; (P) [Add to Longdo]
人種改良[じんしゅかいりょう, jinshukairyou] (n) racial eugenics [Add to Longdo]
優生学[ゆうせいがく, yuuseigaku] (n) eugenics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eugenics
   n 1: the study of methods of improving genetic qualities by
      selective breeding (especially as applied to human mating)
      [ant: {cacogenics}, {dysgenics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top