ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euchre

Y UW1 K ER0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euchre-, *euchre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
euchre[N] การป้องกันไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นได้ถึง 3 รอบ ซึ่งจะเป็นผู้ชนะในการเล่นไพ่ยูเครอะ
euchre[N] การเล่นไพ่ชนิดหนึ่งมีจำนวนไพ่สูงสุด 32 ใบในหนึ่งสำรับ
euchre[VT] ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเล่นได้ 3 รอบ เพื่อชนะไพ่ยูเครอะ
euchre[VT] หลอกลวง, See also: โกง, Syn. trick
euchre[SL] ฉ้อโกง, See also: หลอกลวง

CMU English Pronouncing Dictionary
EUCHRE    Y UW1 K ER0
EUCHRED    Y UW1 K ER0 D

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 euchre
   n 1: a card game similar to ecarte; each player is dealt 5 cards
      and the player making trump must take 3 tricks to win a
      hand [syn: {euchre}, {five hundred}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top