ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eucharist

Y UW1 K ER0 AH0 S T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eucharist-, *eucharist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Eucharist[N] พิธีศีลมหาสนิท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eucharist(ยู'คะริสทฺ) n. พิธีศีลมหาสนิท,ขนมและเหล้าองุ่นที่ใช้ประกอบพิธีนี้

CMU English Pronouncing Dictionary
EUCHARIST    Y UW1 K ER0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eucharist    (n) jˈuːkərɪst (y uu1 k @ r i s t)
Eucharists    (n) jˈuːkərɪsts (y uu1 k @ r i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eucharistisch {adj}eucharistical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーカリスト[, yu-karisuto] (n) eucharist [Add to Longdo]
聖餐[せいさん;せいざん, seisan ; seizan] (n) Holy Communion; Lord's Supper; Eucharist [Add to Longdo]
聖餐式[せいさんしき, seisanshiki] (n) Holy Communion; the Eucharist; the Lord's Supper [Add to Longdo]
聖体[せいたい, seitai] (n) (1) the emperor's person; (2) the body of Christ; the Host; the Eucharist; Holy Communion [Add to Longdo]
聖体拝領[せいたいはいりょう, seitaihairyou] (n) Eucharist (in Catholicism); Holy Communion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Eucharist
   n 1: a Christian sacrament commemorating the Last Supper by
      consecrating bread and wine [syn: {Holy Eucharist},
      {Eucharist}, {sacrament of the Eucharist}, {Holy
      Sacrament}, {Liturgy}, {Eucharistic liturgy}, {Lord's
      Supper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top