ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eucalyptus

Y UW2 K AH0 L IH1 P T AH0 S   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eucalyptus-, *eucalyptus*, eucalyptu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eucalyptus[N] ต้นยูคาลิปตัส, See also: ต้นไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในออสเตรเลียมีใบหยาบและมีกลิ่นหอม น้ำมันของต้นไม้ชนิดนี้สามารถ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eucalyptus(ยูคะลิพ'ทัส) n. ต้นยูคาลิพตัส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eucalyptusยูคาลิปตัส [TU Subject Heading]
Eucalyptusยูคาลิปตัส [การแพทย์]
Eucalyptusยูคาลิปตัส [การแพทย์]
Eucalyptus camaldulensisยูคาลิป (ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส) [TU Subject Heading]
Eucalyptus citriodorยูคาลิป (ยูคาลิปตัส ซิทริโอโดรา) [TU Subject Heading]
Eucalyptus globulusน้ำมันเขียว [TU Subject Heading]
Eucalyptus oilน้ำมันยูคาลิปตัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Eucalyptus Oilน้ำมันยูคาลิปตัส [การแพทย์]
Eucalyptus Oil Solutionsสารละลายยูคาลิปตัสออย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another example of massive deforestation is the eucalyptus.อีกตัวอย่างของการทำลายป่า อย่างมโหฬารคือ ต้นยูคาลิปตัส Home (2009)
Eucalyptus is used to make paper pulp.ยูคาลิปตัสใช้ทำเยื่อกระดาษ Home (2009)
At the foot of these eucalyptus trees, nothing grows because their leaves form a bed that is toxic for most other plants.บริเวณ 1 ฟุตของต้นยูคาลิปตัสเหล่านี้, ไม่มีพืชชนิดใดขึ้นได้ เพราะใบของมันเป็นพิษต่อพืชชนิดอื่น Home (2009)
Soybeans, palm oil, eucalyptus trees...ถั่วเหลือง, ปาล์มน้ำมัน ต้นยูคาลิปตัส... Home (2009)
Shirley, chew on a eucalyptus root and--I know it sounds gross-- pig saliva.เชอร์ลีย์ เคี้ยวรากยูคาลิปตัสสิ และฉันรู้ว่ามันหยะแหยง แต่น้ำลายหมูด้วย Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
I was able to recover some traces of Australian tea tree oil and eucalyptus oil that was preserved on the adhesive side of the duct tape.ผมได้กลิ่น น้ำมันทรีที และน้ำมันยูคาลิปตัส Ka Hakaka Maika'i (2011)
Australian tea tree oil and eucalyptus oil.น้ำมันทีทรีและยูคาลิปตัส Ka Hakaka Maika'i (2011)
I don't know what it is, when they smart munching on eucalyptus,ชั้นไม่เข้าใจเลย ตอนที่มันเคี้ยวใบยูคาลิปตัสอย่างสง่างามนั่น The Shiny Trinket Maneuver (2012)
You mean humid, wet, and reeking of eucalyptus?หมายถึงชื้น เปียก และเหม็นยูคาลิปตัสเหรอ Faes Wide Shut (2013)
For a wet cough, I'd suggest eucalyptus.ถ้าไอแบบมีเสมหะ ฉันแนะนำเป็นยูคาลิปตัส Lost Boys (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้ยูคาลิปตัส[n. exp.] (māi yūkhāliptas) FR: bois d'eucalyptus [m]
ต้นยูคาลิปตัส[n.] (ton yūkhāliptas) EN: eucalyptus   FR: eucalyptus [m]
ยูคาลิปตัส[n.] (yūkhāliptas) EN: eucalyptus   FR: eucalyptus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EUCALYPTUS    Y UW2 K AH0 L IH1 P T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eucalyptus    (n) jˌuːkəlˈɪptəs (y uu2 k @ l i1 p t @ s)
eucalyptuses    (n) jˌuːkəlˈɪptəsɪz (y uu2 k @ l i1 p t @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桉树[ān shù, ㄢ ㄕㄨˋ, / ] eucalyptus, #48,515 [Add to Longdo]
[ān, , ] eucalyptus globulus, #67,679 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eukalyptus {m} | Eukalyptuspflanzen {pl}eucalyptus | eucalyptuses [Add to Longdo]
Eukalyptusbonbon {n}eucalyptus cough sweet; cough drop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マリー[, mari-] (n) mallee (var. of eucalyptus) [Add to Longdo]
ユーカリ[, yu-kari] (n) (abbr) eucalyptus (lat [Add to Longdo]
ユーカリ油[ユーカリゆ, yu-kari yu] (n) eucalyptus oil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eucalyptus
   n 1: wood of any of various eucalyptus trees valued as timber
   2: a tree of the genus Eucalyptus [syn: {eucalyptus},
     {eucalypt}, {eucalyptus tree}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top