ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etymology

EH2 T AH0 M AA1 L AH0 JH IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etymology-, *etymology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etymology[N] นิรุกติศาสตร์, See also: วิชาที่ว่าด้วยกำเนิดและการพัฒนาของคำ
etymology[N] ประวัติของคำ, See also: แหล่งกำเนิดคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
etymology(เอททะมอล'โลจี) n. นิรุกติศาสตร์,เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคำ., See also: etymological adj. ดูetymology

English-Thai: Nontri Dictionary
etymology(n) นิรุกติศาสตร์,วิชาว่าด้วยประวัติที่มาของคำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etymologyนิรุกติศาสตร์ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETYMOLOGY    EH2 T AH0 M AA1 L AH0 JH IY0
ETYMOLOGY    EH2 T IH0 M AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etymology    (n) ˌɛtɪmˈɒləʤiː (e2 t i m o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词源[cí yuán, ㄘˊ ㄩㄢˊ, / ] etymology; root of a word, #79,540 [Add to Longdo]
语源[yǔ yuán, ㄩˇ ㄩㄢˊ, / ] etymology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エチモロジー[, echimoroji-] (n) etymology [Add to Longdo]
エティモロジー[, eteimoroji-] (n) etymology [Add to Longdo]
語源(P);語原(iK)[ごげん, gogen] (n) word root; word derivation; etymology; (P) [Add to Longdo]
語源学[ごげんがく, gogengaku] (n) etymology [Add to Longdo]
語源説[ごげんせつ, gogensetsu] (n) etymological theory; etymology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  etymology
      n 1: a history of a word
      2: the study of the sources and development of words

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top