ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etymologist

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etymologist-, *etymologist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
etymologist(เอททะมอล'โลจิสทฺ) n. นักนิรุกติศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etymologistsนักนิรุกติศาสตร์ [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etymologist    (n) ˌɛtɪmˈɒləʤɪst (e2 t i m o1 l @ jh i s t)
etymologists    (n) ˌɛtɪmˈɒləʤɪsts (e2 t i m o1 l @ jh i s t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  etymologist
      n 1: a lexicographer who specializes in etymology

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top