ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etiquette

EH1 T AH0 K AH0 T   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etiquette-, *etiquette*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etiquette[N] มารยาท, See also: สมบัติผู้ดี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จรรยา, Syn. custom, decorum, manners

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
etiquette(เอท'ทะเค็ท,-คิท) n. สมบัติผู้ดี,มารยาท,จรรยาบรรณ,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum

English-Thai: Nontri Dictionary
etiquette(n) มารยาท,สมบัติผู้ดี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จรรยาบรรณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
etiquetteมารยาท, จรรยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
etiquette, legalมารยาททนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
etiquette, medicalจรรยาแพทย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etiquetteมารยาทและการสมาคม [TU Subject Heading]
Etiquette for menมารยาทสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]
Etiquette for womenมารยาทสำหรับสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(sighs) A question of etiquette.เสื้อเชิ้ตคาลวิน ไคลน์ Fight Club (1999)
I don't know the proper etiquette in this situation.ผมไม่รู้ว่าสถานกาณ์แบบนี้ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร Punch-Drunk Love (2002)
My goodness, was your father an oil rigger who specialized in etiquette?ที่รักคะ พ่อของคุณท่านเคยเป็น พ่อค้าน้ำมันที่มีความชำนาญใช่รึเปล่า Match Point (2005)
Nothing must go wrong with the wedding etiquette, so that the Bride fetching ceremony can go on smoothly.ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบตามจารีตประเพณี เพื่อที่งานมงคลสมรสจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น Episode #1.3 (2006)
First off, explain the etiquette for tomorrow's ceremony.อย่างแรก อธิบายธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพิธีการในวันพรุ่งนี้ Episode #1.3 (2006)
I was quite worried as the time for formal etiquette lessons was limitedฉันกังวลใจเล็กน้อยที่บทเรียนมารยาทถูกจำกัด Episode #1.3 (2006)
Further educate the Crown Princess in the matters of etiquette and thus allow her to become an undisputed royal.ต่อไปให้การศึกษากับเจ้าหญิงต่อเกี่ยวกับมารยาท และทำให้เธอเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไม่มีใครติได้ Episode #1.3 (2006)
It's etiquette to respond to an invitation.มันเป็นมารยาท ในการรับคำเชิญ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
-But it's worth the breach in etiquette. -Is it now?มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น ตอนนี้เหรอ? Fire/Water (2007)
Return the toast, proper Etiquette.คืนขนมปังปิ้ง มารยาทดีมาก Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
And I've still got to learn about tournament etiquette by the morning.แถมยังต้องเรียนเรื่องมารยาทของการแข่งขันอีกตลอดช่วงเช้าเลย Valiant (2008)
This is not the proper etiquette in this neighborhood.นี่ไม่ใช่มารยาทที่เหมาะสมของคนย่านนี้ New York, I Love You (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
etiquetteIt is against etiquette to call on a person early in the morning.
etiquetteIt is not etiquette to do so.
etiquetteIt's a matter of etiquette.
etiquetteShe was dismayed at their ignorance in etiquette.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker   FR: étiquette [f]
ฉลากบอกราคา[n. exp.] (chalāk (bøk) rākhā) EN: price-tag   FR: étiquette de prix [f]
ฉลากสินค้า[n. exp.] (chalāk sinkhā) EN: price-tag   FR: étiquette de prix [f]
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette   FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette   FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility   FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาททนายความ[n. exp.] (mārayāt thanāikhwām) EN: lawyers' professional etiquette   
แปะฉลาก[v. exp.] (pae chalāk) EN: stick on a label   FR: coller une étiquette ; apposer une étiquette
ป้าย[n.] (pāi) EN: label ; sticker ; price label   FR: étiquette [f]
ป้ายติด[n.] (pāi tit) EN: label   FR: étiquette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETIQUETTE    EH1 T AH0 K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etiquette    (n) ˈɛtɪkɛt (e1 t i k e t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
礼仪[lǐ yí, ㄌㄧˇ ㄧˊ, / ] etiquette; ceremony, #9,265 [Add to Longdo]
礼节[lǐ jié, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] etiquette, #27,287 [Add to Longdo]
礼制[lǐ zhì, ㄌㄧˇ ㄓˋ, / ] etiquette; system of rites, #62,491 [Add to Longdo]
礼俗[lǐ sú, ㄌㄧˇ ㄙㄨˊ, / ] etiquette; custom, #74,261 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Etikette {f}; Verhaltensregel {f} | gegen die Etikette verstoßenetiquette | to offend against etiquette [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
エチケット[, echiketto] (n) etiquette (fre [Add to Longdo]
ネチケット[, nechiketto] (n) {comp} netiquette [Add to Longdo]
マナー違反[マナーいはん, mana-ihan] (n) breach of manners; breach of etiquette [Add to Longdo]
レディーズファースト;レディファースト;レディーファースト[, redei-zufa-suto ; redeifa-suto ; redei-fa-suto] (n) "ladies first" rule of etiquette (wasei [Add to Longdo]
握り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
移り箸[うつりばし, utsuribashi] (n) (See 渡り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
違い箸[ちがいばし, chigaibashi] (n) using two different chopsticks together (a breach of etiquette) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネチケット[ねちけっと, nechiketto] netiquette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  etiquette
      n 1: rules governing socially acceptable behavior

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top