ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etiology

IY2 T IY0 AA1 L AH0 JH IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etiology-, *etiology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etiology[N] การแพทย์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและต้นกำเนิดของโรค, Syn. aetiology
etiology[N] การศึกษาทางปรัชญาที่เกี่ยวกับสาเหตุและต้นกำเนิด, Syn. aetiology

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
etiology(อิทิออล'ละจี) vt. การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของโรค,สมุฏฐานวิทยา,สมุฏฐานวิทยาของโรค., See also: etiological adj. ดูetiology etiologist n. ดูetiology, Syn. aetiology.
aetiology(อีทิออล' โลจี) n. etiologyAF abbr. Air Force, Anglo-French

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
etiology; aetiology๑. สมุฏฐานวิทยา๒. สมุฏฐาน(ของโรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etiologyสมุฏฐานวิทยา [TU Subject Heading]
Etiologyสาเหตุ,สาเหตุของโรค,สมุฏฐานวิทยา,การค้นหาเหตุ,สมุฎฐานวิทยา [การแพทย์]
Etiology, Unknownไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Although, since he has a cardiomyopathy of undetermined etiology...Although, since he has a cardiomyopathy of undetermined etiology... Awake (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ETIOLOGY    IY2 T IY0 AA1 L AH0 JH IY0
ETIOLOGY    IY2 T IY2 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etiology    (n) ˌiːtɪˈɒləʤiː (ii2 t i o1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
病原[びょうげん, byougen] (n,adj-no) origin of an illness; cause of a disease; pathogenesis; etiology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 etiology
   n 1: the cause of a disease [syn: {etiology}, {aetiology}]
   2: the philosophical study of causation [syn: {etiology},
     {aetiology}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top