ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethos

IY1 TH AA0 S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethos-, *ethos*, etho
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethos[N] ลักษณะพื้นฐานทางด้านสังคมที่มีร่วมกันของกลุ่มคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stethoscopic(al) (สเทธธะสคอพ'พิค) n. เกี่ยวกับเครื่องตรวจฟัง,เกี่ยวกับการตรวจฟังได้จากการตรวจฟัง., See also: stethoscopy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
stethoscope(n) หูฟังของหมอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, Kurt must have violated some ethos of the suburbs.ละเมิดข้อตกลงร่วม ทางสังคมย่านชานเมือง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Those are all accepted derivations of the suburban ethos.ทั้งหมดนี้คือ การรับผลกระทำ จากตกลงร่วม แห่งสังคมย่านชานเมือง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องฟังหัวใจ[n. exp.] (khreūang fang hūajai) EN: stethoscope   FR: stéthosope [m]
เครื่องฟังการเต้นของหัวใจ[n. exp.] (khreūang fang kān ten khøng hūajai) EN: stethoscope   FR: stéthosope [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHOS    IY1 TH AA0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ethos    (n) ˈiːθɒs (ii1 th o s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エートス[, e-tosu] (n) ethos [Add to Longdo]
エトス[, etosu] (n) ethos [Add to Longdo]
気風[きふう;きっぷ, kifuu ; kippu] (n) character; traits; ethos [Add to Longdo]
聴診[ちょうしん, choushin] (n,vs,adj-no) auscultation; listening to a person's chest with a stethoscope [Add to Longdo]
聴診器[ちょうしんき, choushinki] (n) stethoscope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ethos
      n 1: (anthropology) the distinctive spirit of a culture or an
           era; "the Greek ethos"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top