ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethnology

EH0 TH N AA1 L AH0 JH IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethnology-, *ethnology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethnology[N] ชาติพันธุ์วิทยา, See also: การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethnology(เอธนอล'โลจี) n. ชาติวงศ์วิทยา,ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา., See also: ethnologic adj. ดูethnology ethnological adj. ดูethnology ethnologist n. ดูethnology
paleethnology(เพลีเอธนอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โบราณ., See also: paleethnologic adj. paleethnological adj. paleethnologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ethnology(n) ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา,ชาติวงศ์วิทยา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethnologyชาติพันธุ์วิทยา [TU Subject Heading]
Ethnologyสภาพที่เป็นธรรมชาติ,ชาติพันธุ์วิทยา [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติพันธุ์วิทยา[N] ethnology, Example: มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาอภิปรายตั้งกองทุนเพื่อค้นคว้า และวิจัยตั้งพิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์วิทยา, Thai definition: วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งเชื้อชาติของมนุษย์ กำเนิดของเชื้อชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเชื้อชาติต่างๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHNOLOGY    EH0 TH N AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ethnology    (n) ˈɛθnˈɒləʤiː (e1 th n o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民族学[mín zú xué, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] ethnology; anthropology, #61,005 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスノロジー[, esunoroji-] (n) ethnology [Add to Longdo]
人種学[じんしゅがく, jinshugaku] (n) ethnology [Add to Longdo]
民族学[みんぞくがく, minzokugaku] (n) ethnology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethnology
   n 1: the branch of anthropology that deals with the division of
      humankind into races and with their origins and
      distribution and distinctive characteristics

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top