ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethnography

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethnography-, *ethnography*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethnography[N] มานุษยวิทยาแขนงหนึ่งซึ่งศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ต่างๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
ethnography(n) ชาติพันธุ์วรรณนา,ชาติวงศ์วรรณนา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติพันธุ์วรรณนา[N] ethnography, Thai definition: ชาติพันธุ์วิทยาสาขาหนึ่งที่พรรณนาถึงวัฒนธรรมแบบต่างๆ
กลุ่มชาติพันธุ์[N] ethnic group, See also: ethnography, Example: ลักษณะบุคคลอำนาจนิยมคือ ไม่สนใจความคิดใหม่ มีอคติ รังเกียจ กลุ่มชาติพันธุ์และเชื้อชาติ รักชาติอย่างรุนแรง, Count unit: กลุ่ม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ethnography    (n) ˈɛθnˈɒgrəfiː (e1 th n o1 g r @ f ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスノグラフィー[, esunogurafi-] (n) ethnography [Add to Longdo]
土俗学[どぞくがく, dozokugaku] (n) (obs) (See 民俗学) ethnography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethnography
   n 1: the branch of anthropology that provides scientific
      description of individual human societies [syn:
      {ethnography}, {descriptive anthropology}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top