ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethnocentrism

EH2 TH N OW0 S EH1 N T R IH2 Z AH0 M   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethnocentrism-, *ethnocentrism*
English-Thai: Longdo Dictionary
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethnocentrismชาติพันธุ์นิยม [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHNOCENTRISM    EH2 TH N OW0 S EH1 N T R IH2 Z AH0 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスノセントリズム[, esunosentorizumu] (n) ethnocentrism [Add to Longdo]
自民族中心主義[じみんぞくちゅうしんしゅぎ, jiminzokuchuushinshugi] (n) ethnocentrism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ethnocentrism
      n 1: belief in the superiority of one's own ethnic group

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top