ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethnicity

EH0 TH N IH1 S IH0 T IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethnicity-, *ethnicity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethnicity[N] ลักษณะของเชื้อชาติหรือกลุ่มชนที่เหมือนกันหรือต่างกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethnicityความเป็นชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So this has nothing to do with my ethnicity?นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาติผมใช่มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Some ethnic food. It's some ethnicity that's not ours.เรามีอาหารเพียบ ทั้งอาหารต่างชาติ Theatricality (2010)
7 different victims, various ages, sex, and ethnicity.เหยื่อ 7 รายต่างกัน ทั้งอายุ เพศและเชื้อชาติ Devil's Night (2010)
You didn't catch anything-- ethnicity, age, weight, height?คุณไม่เห็นอะไรเลยหรอ Heroes and Villains (2011)
A sexually ambiguous male of indiscriminate ethnicity who may or may not have lost a job, wife, or loved one?ชายไม้ป่าเดียวกันที่ไม่เกี่ยงเชื้อชาติ ที่อาจหรืออาจจะไม่สูญเสียงาน ภรรยา หรือคนรักหรอ? Closing Time (2012)
Ethnicity, gender, age, social and economic background.เชื้อชาติ เพศ อายุ สังคม สภาพการเงิน Perennials (2012)
It makes sense that she lied to Immigration about her name and ethnicity, she was simply protecting herself.นั่นก็เข้าเค้า ที่เธอหลบหนีเข้าเมือง ปลอมแปลงชื่อ เเละก็เชื้อชาติ เธอเเค่กำลังป้องกันตัวเองเท่านั้น Booked Solid (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHNICITY    EH0 TH N IH1 S IH0 T IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスニシティ[, esunishitei] (n) ethnicity [Add to Longdo]
エスニシティー[, esunishitei-] (n) ethnicity [Add to Longdo]
国系[こっけい, kokkei] (suf) country of origin; ethnicity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethnicity
   n 1: an ethnic quality or affiliation resulting from racial or
      cultural ties; "ethnicity has a strong influence on
      community status relations"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top