ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethnic group

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethnic group-, *ethnic group*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethnic group[N] กลุ่มชาติพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ethnic groupกลุ่มชาติพันธุ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethnic groupกลุ่มชาติพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethnic Group กลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ประเพณีเหมือนกัน หรือหมายถึงกลุ่มเชื้อชาติก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Ethnic groupsกลุ่มชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is an ethnic group, the Chraumah, in the Near East.แถวๆตะวันออกกลาง มีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งชื่อชนเผ่า ชาเรามาห์ Cyborg Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ethnic groupIt is not sufficient to describe the differences in attitude between these two ethnic groups.
ethnic groupMany ethnic groups traditionally give money as a wedding gift.
ethnic groupThe point about enclosure is that the configuration of ethnic groups must be clearly described.
ethnic groupThese foods are associated with ethnic groups.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลุ่มชาติพันธุ์[N] ethnic group, See also: ethnography, Example: ลักษณะบุคคลอำนาจนิยมคือ ไม่สนใจความคิดใหม่ มีอคติ รังเกียจ กลุ่มชาติพันธุ์และเชื้อชาติ รักชาติอย่างรุนแรง, Count unit: กลุ่ม
เผ่าพันธุ์[N] lineage, See also: ethnic group, origin, stock, clan, Syn. เชื้อสาย, Example: แรงขับทางเพศมีไว้เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์, Thai definition: กลุ่มชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มชาติพันธุ์[n. exp.] (klum chāttiphan) EN: ethnic group   FR: groupe ethnique [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
族群[zú qún, ㄗㄨˊ ㄑㄩㄣˊ, ] ethnic group; community [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
エスニックグループ[, esunikkuguru-pu] (n) ethnic group [Add to Longdo]
セマン[, seman] (n) Semang (Negrito ethnic group of the Malay Peninsula) [Add to Longdo]
セマン族[セマンぞく, seman zoku] (n) Semang people (Negrito ethnic group of the Malay Peninsula) [Add to Longdo]
異民族[いみんぞく, iminzoku] (n) different race; different ethnic group; different peoples [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (1) (usu. used in compounds) China; (2) Han (majority Chinese ethnic group); (n-suf) (3) (often negative nuance) (See 硬骨漢) man [Add to Longdo]
民族集団[みんぞくしゅうだん, minzokushuudan] (n) ethnic group [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (n) Qiang (Chinese ethnic group) [Add to Longdo]
[けつ, ketsu] (n) Jie (ancient Chinese ethnic group) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ethnic group
      n 1: people of the same race or nationality who share a
           distinctive culture [syn: {ethnic group}, {ethnos}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top