ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethiopia

IY2 TH IY0 OW1 P IY0 AH0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethiopia-, *ethiopia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ethiopia[N] ประเทศเอธิโอเปีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethiopia(อีธิโอ'เพีย) n. สาธารณรัฐเอธิโอเปีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethiopiaเอธิโอเปีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ethiopiaUnless it rains in Ethiopia soon, there could be severe drought problems.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอธิโอเปีย[n. prop.] (Ēthiōpīa) EN: Ethiopia   FR: Éthiopie [f]
ประเทศเอธิโอเปีย[n. prop.] (Prathēt Ēthiōpīa) EN: Ethiopia   FR: Éthiopie [f]
สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Ēthiōpīen Aēlai) EN: Ethiopian Airlines   FR: Ethiopian Airlines

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHIOPIA    IY2 TH IY0 OW1 P IY0 AH0
ETHIOPIAN    IY2 TH IY0 OW1 P IY0 AH0 N
ETHIOPIA'S    IY2 TH IY0 OW1 P IY0 AH0 Z
ETHIOPIANS    IY2 TH IY0 OW1 P IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ethiopia    (n) ˌiːθɪˈoupɪəʳ (ii2 th i ou1 p i@)
Ethiopian    (n) ˌiːθɪˈoupɪəʳn (ii2 th i ou1 p i@ n)
Ethiopians    (n) ˌiːθɪˈoupɪəʳnz (ii2 th i ou1 p i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃塞俄比亚[Āi sài é bǐ yà, ㄞ ㄙㄞˋ ㄜˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Ethiopia, #21,682 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Äthiopien [geogr.]Ethiopia (et) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[, abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
エチオピア[, echiopia] (n) Ethiopia [Add to Longdo]
エチオピア区[エチオピアく, echiopia ku] (n) Ethiopian (zoogeographical region) [Add to Longdo]
エチオピア狼[エチオピアおおかみ, echiopia ookami] (n) Ethiopian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; simenian wolf [Add to Longdo]
シメニア狼[シメニアおおかみ, shimenia ookami] (n) simenian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
亜皮西尼[あびしにあ;アビシニア, abishinia ; abishinia] (n) (uk) Abyssinia (Empire of Ethiopia, 980 B.C. to 1974) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ethiopia
   n 1: Ethiopia is a republic in northeastern Africa on the Red
      Sea; formerly called Abyssinia [syn: {Ethiopia}, {Federal
      Democratic Republic of Ethiopia}, {Yaltopya}, {Abyssinia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top