ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethical

EH1 TH IH0 K AH0 L   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethical-, *ethical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethical[ADJ] ตามหลักจรรยา, See also: ตามหลักจริยธรรม, Syn. moral, principled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethical(เอธ'ธิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) หลักจริยธรรม,ศีลธรรม,ยาที่ขายโดยใบสั่งแพทย์เท่านั้น., See also: ethicalness n. ดูethical ethicality n. ดูethical, Syn. moral ###A. immoral

English-Thai: Nontri Dictionary
ethical(adj) มีจรรยา,ตามหลักจริยธรรม,เกี่ยวกับศีลธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ethical naturalismธรรมชาตินิยมทางจริยศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethical Componentsจรรยาบรรณ [การแพทย์]
Ethical problemsปัญหาทางจริยธรรม [TU Subject Heading]
Ethical Problemsปัญหาทางด้านจริยธรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've broken the law, not to mention the ethical canon of our profession.คุณทำลายกฎ ไม่พูดถึง หลักจรรยาบรรณของอาชีพเรา Basic Instinct (1992)
-Yes. Or ethical.และศีลธรรมด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Somebody asked me you know Lucy is that ethical?บางคนถามฉันว่า "ลูซี มันผิดศีลธรรมหรือเปล่า?" The Corporation (2003)
Well yeah is it ethical?"ใช่ นั่นน่ะสิ มันผิดหรือเปล่า?" The Corporation (2003)
It's not ethical!- อา ขึ้นไปเร็ว King Kong (2005)
How are we to decide what falls within the range of ethical behaviour and what...เราจะตัดสินยังไงว่าอะไรที่อยู่ในขอบข่ายของจริยธรรม และอะไร... X-Men: The Last Stand (2006)
Look, i'm sorry mike is in such pain, but it's not really ethical for me to write him a prescription.ผมรู้ว่ามันน่าลำบากใจ แต่คุณช่วยเขียนใบสั่งยาให้เขาหน่อยได้ไหม Distant Past (2007)
Just because he's a safety net doesn't make it ethical.แค่เพราะเขาระวังความปลอดภัย ก็ใช่ว่ามันจะถูกจรรยาบรรณ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
At least you're ethically unethical.อย่างน้อยคุณก็มีจรรณยาบรรณกับการไม่มีจรรณยาบรรณ The Right Stuff (2007)
I have no ethical dilemma.ผมไม่มีศีลธรรมในสถานการณ์แบบนี้หรอกน่า Chuck Versus the Fat Lady (2008)
so it's an ethical test subject.มันจึงเป็นตัวอย่างทดลองที่เหมาะ Pilot (2008)
Okay, we'll address your major ethical breach in a moment.โอเค เราจะยื่นเรื่องไปที่หน่วยการใช้ยาในทางที่ผิด We're So Happy You're So Happy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ethicalFrom an ethical point of view, the great principle of technology is "responsibility to the present" but the new way of thinking, "responsibility to the future" has emerged.
ethicalIn ethical terms, a great many people are opposed to gene therapy.
ethicalIt is not ethical for a doctor to reveal confidences.
ethicalThat's right. It's written in an unassuming fashion, and it's an ethical standpoint as well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางศีลธรรม[ADJ] moral, See also: ethical, Example: การกระทำทางศีลธรรม คือการกระทำที่อาจตัดสินได้ว่าถูกหรือผิด
จริยธรรม[N] morality, See also: ethical behaviour, ethical behavior, goodness, Syn. ศีลธรรม, กฎศีลธรรม, Example: ประชาชนให้ความสำคัญต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, Thai definition: ธรรมที่เป็นข้อประพฤตปฏิบัติ
จริยศึกษา[N] moral education, See also: ethical education, Syn. วิชาศีลธรรม, Example: เด็กๆ ควรได้รับความรู้เรื่องจริยศึกษาเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมได้, Thai definition: การศึกษาเกี่ยวกับความเจริญงอกงามในทางความประพฤติ และการปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่ในแนวทางของศีลธรรมและวัฒนธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านจริยธรรม[adj.] (dān jariyatham) EN: ethical   FR: éthique
จริยศึกษา[n.] (jariyaseuksā) EN: moral education ; ethical education   FR: éducation morale [f]
จริยธรรม[n.] (jariyatham) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness   FR: éthique [f] ; moralité [f]
ในเชิงจริยธรรม[adj.] (nai choēng jariyatham) EN: ethical   FR: éthique

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHICAL    EH1 TH IH0 K AH0 L
ETHICALLY    EH1 TH IH0 K AH0 L IY0
ETHICALLY    EH1 TH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ethical    (j) ˈɛθɪkl (e1 th i k l)
ethically    (a) ˈɛθɪkliː (e1 th i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
医療用医薬品[いりょうよういやくひん, iryouyouiyakuhin] (n) ethical pharmaceuticals [Add to Longdo]
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist [Add to Longdo]
失行[しっこう, shikkou] (n) (1) (ethical) mistake; (2) apraxia (inability to purposely perform some actions) [Add to Longdo]
心学[しんがく, shingaku] (n) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised) [Add to Longdo]
人倫退廃;人倫頽廃[じんりんたいはい, jinrintaihai] (n) decline (decay, corruption) of ethical standards [Add to Longdo]
石門心学[せきもんしんがく, sekimonshingaku] (n) (See 心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised) [Add to Longdo]
道学[どうがく, dougaku] (n) (1) ethics; moral philosophy; (2) (the study of) Confucianism (esp. neo-Confucianism); (3) (the study of) Taoism; (4) (See 石門心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised) [Add to Longdo]
道徳的[どうとくてき, doutokuteki] (adj-na,n) ethical; moral [Add to Longdo]
倫理観[りんりかん, rinrikan] (n) ethics; ethical viewpoint; moral value; sense of duty; sense of ethics [Add to Longdo]
倫理規定[りんりきてい, rinrikitei] (n) code of ethics; ethical code; ethical consideration; ethical provision; ethics regulation; honor (honour) code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethical
   adj 1: of or relating to the philosophical study of ethics;
       "ethical codes"; "ethical theories"
   2: conforming to accepted standards of social or professional
     behavior; "an ethical lawyer"; "ethical medical practice";
     "an ethical problem"; "had no ethical objection to drinking";
     "Ours is a world of nuclear giants and ethical infants"- Omar
     N. Bradley [ant: {unethical}]
   3: adhering to ethical and moral principles; "it seems ethical
     and right"; "followed the only honorable course of action"
     [syn: {ethical}, {honorable}, {honourable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top