ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethic

EH1 TH IH0 K   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethic-, *ethic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethic[N] หลักจรรยา, See also: หลักจริยธรรม, Syn. morals, principle
ethics[N] จริยศาสตร์, See also: จริยธรรม, ธรรมจริยา, หลักศีลธรรม
ethical[ADJ] ตามหลักจรรยา, See also: ตามหลักจริยธรรม, Syn. moral, principled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethic(เอธ'ธิค) n. หลักจริยธรรม. -adj ดู ethical
ethical(เอธ'ธิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) หลักจริยธรรม,ศีลธรรม,ยาที่ขายโดยใบสั่งแพทย์เท่านั้น., See also: ethicalness n. ดูethical ethicality n. ดูethical, Syn. moral ###A. immoral
ethics(เอธ'ธิคซฺ) n. จริยศาสตร์,จริยธรรม,วิชาศีลธรรม,ธรรมะ., See also: ethician n. ดูthics ethician n. ดูthics ethicist n. ดูthics

English-Thai: Nontri Dictionary
ethical(adj) มีจรรยา,ตามหลักจริยธรรม,เกี่ยวกับศีลธรรม
ethics(n) จรรยา,จริยธรรม,ธรรมะ,ศีลธรรม,จริยศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ethical naturalismธรรมชาตินิยมทางจริยศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethicsจริยธรรม, จริยศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethicsจริยศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethics, code ofประมวลจริยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethics, emotive theory ofอาเวคนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethics, medicalจริยธรรมแพทย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethics, naturalisticจริยศาสตร์แบบธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethics, socialจริยธรรมสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethical Componentsจรรยาบรรณ [การแพทย์]
Ethical problemsปัญหาทางจริยธรรม [TU Subject Heading]
Ethical Problemsปัญหาทางด้านจริยธรรม [การแพทย์]
Ethicsจริยศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Ethicsจริยธรรม [TU Subject Heading]
Ethicsจริยธรรม,จรรยาบรรณ [การแพทย์]
Ethics, Dentalจรรยาบรรณทันตแพทย์,จรรยาทันตแพทย์ [การแพทย์]
Ethics, International Code ofปฏิญญาสากลว่าด้วยมรรยาทแพทย์ [การแพทย์]
Ethics, Medicalจรรยาบรรณแพทย์,จรรยาแพทย์ [การแพทย์]
Ethics, Nursingจรรยาพยาบาล,จรรยาบรรณพยาบาล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ethicist (n ) นักจริยธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, there are certain ethics.- คุณครับมันมีจรรยาบรรณอยู่-- Rebecca (1940)
You've broken the law, not to mention the ethical canon of our profession.คุณทำลายกฎ ไม่พูดถึง หลักจรรยาบรรณของอาชีพเรา Basic Instinct (1992)
For Christ's sake, don't let some juvenile ethics problem... get in your way.ให้ตายเถอะ อย่าให้เรื่องพวกนี้ ทำให้นายไปไม่ถึงเป้าหมาย The Lawnmower Man (1992)
-Yes. Or ethical.และศีลธรรมด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Chief, you ever question the ethics of the neurosurgeons who monkey around inside your brain?หัวหน้า, คุณเคยสงสัยอะไรพวกจ่า.. ที่คอยมาวนๆอยู่แถวนี้บ้างมั้ย? Ghost in the Shell (1995)
Your expedition is at the center of a storm... of controversy over salvage rights, and even ethics.การสำรวจของคุณเกิดความขัดแย้ง เรื่องสิทธิการกู้เรือและมารยาท Titanic (1997)
I say, where are the morals and ethics in that?ฉันว่ามันช่างไม่เป็นการให้เกียรติ หรือให้ความเคารพกันเลยนะ Crazy First Love (2003)
Somebody asked me you know Lucy is that ethical?บางคนถามฉันว่า "ลูซี มันผิดศีลธรรมหรือเปล่า?" The Corporation (2003)
Well yeah is it ethical?"ใช่ นั่นน่ะสิ มันผิดหรือเปล่า?" The Corporation (2003)
It's not ethical!- อา ขึ้นไปเร็ว King Kong (2005)
But Einstein said that ethics are an exclusive human concern without any superhuman authority behind it.แต่ไอสตน์บอกว่าจริยธรรมเป็นเรื่องเฉพาะของมนุษย์เท่านั้น โดยที่ไม่มีพลังเหนือมนุษย์กำกับอยู่เบื้องหลัง X-Men: The Last Stand (2006)
How are we to decide what falls within the range of ethical behaviour and what...เราจะตัดสินยังไงว่าอะไรที่อยู่ในขอบข่ายของจริยธรรม และอะไร... X-Men: The Last Stand (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ethicA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
ethicEthics means the rules of conduct.
ethicFrom an ethical point of view, the great principle of technology is "responsibility to the present" but the new way of thinking, "responsibility to the future" has emerged.
ethicIn ethical terms, a great many people are opposed to gene therapy.
ethicIt is not ethical for a doctor to reveal confidences.
ethicThat's right. It's written in an unassuming fashion, and it's an ethical standpoint as well.
ethicThe paper discusses the problem in terms of ethics.
ethicThis attitude, the Protestant work ethic, still influences Americans today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มารยาท[N] manners, See also: ethics, Syn. มรรยาท, Example: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม, Thai definition: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาจาร[N] custom, See also: ethic, Syn. ธรรมเนียม, แบบแผน, หลัก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทำนองคลองธรรม[N] ethics, See also: moral, righteousness, path of justice, moral behavior, Syn. แบบ, แบบอย่าง, ทาง, Example: คนที่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม จะได้รับการติเตียน
ทางศีลธรรม[ADJ] moral, See also: ethical, Example: การกระทำทางศีลธรรม คือการกระทำที่อาจตัดสินได้ว่าถูกหรือผิด
จรรยา[N] ethics, See also: morals, conduct, morality, Syn. ความประพฤติ, Example: ผู้ที่เป็นหมอต้องปฏิบัติตามจรรยาแพทย์, Thai definition: กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จรรยาบรรณ[N] ethics, See also: morality, morals, conduct, Example: นักหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
จริยธรรม[N] morality, See also: ethical behaviour, ethical behavior, goodness, Syn. ศีลธรรม, กฎศีลธรรม, Example: ประชาชนให้ความสำคัญต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, Thai definition: ธรรมที่เป็นข้อประพฤตปฏิบัติ
จริยศาสตร์[N] ethics, See also: moral principles, Example: จากการที่ได้มีโอกาสไปสอนวิชาจริยศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ทำให้อาจารย์เกิดความสนใจทางด้านปรัชญา, Thai definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความประพฤติและการครองชีวิตว่า อะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด หรืออะไรควรอะไรไม่ควร
จริยศึกษา[N] moral education, See also: ethical education, Syn. วิชาศีลธรรม, Example: เด็กๆ ควรได้รับความรู้เรื่องจริยศึกษาเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมได้, Thai definition: การศึกษาเกี่ยวกับความเจริญงอกงามในทางความประพฤติ และการปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่ในแนวทางของศีลธรรมและวัฒนธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวจริยธรรม[n. exp.] (chīwajariyatham) EN: bioethics   FR: bioéthique [f] ; éthique biologique [m]
ด้านจริยธรรม[adj.] (dān jariyatham) EN: ethical   FR: éthique
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette   FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct   FR: code de bonne conduite [m] ; conventions [fpl]
จรรยาการค้า[n. exp.] (janyā kānkhā) EN: commercial ethics ; business ethics   FR: bonnes pratiques commerciales [mpl]
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette   FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]
จริย[n.] (jariya) EN: ethics ; moral principles   FR: éthique [f] ; principe moral [m]
จริยศาสตร์[v.] (jariyasāt) EN: ethics ; moral philosophy   FR: éthique [f] ; morale [f]
จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม[n. exp.] (jariyasāt saphāwa waētløm) EN: environmental ethics   
จริยศาสตร์ธุรกิจ[n. exp.] (jariyasāt thurakit) EN: business ethics   FR: éthique des affaires [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHIC    EH1 TH IH0 K
ETHICS    EH1 TH IH0 K S
ETHICAL    EH1 TH IH0 K AH0 L
ETHICON    EH1 TH IH0 K AA2 N
ETHICIST    EH1 TH AH0 S AH0 S T
ETHICALLY    EH1 TH IH0 K AH0 L IY0
ETHICALLY    EH1 TH IH0 K L IY0
ETHICISTS    EH1 TH AH0 S AH0 S S
ETHICISTS    EH1 TH AH0 S AH0 S
ETHICISTS    EH1 TH AH0 S AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ethic    (n) ˈɛθɪk (e1 th i k)
ethics    (n) ˈɛθɪks (e1 th i k s)
ethical    (j) ˈɛθɪkl (e1 th i k l)
ethicists    (n) ˈɛθəsɪsts (e1 th @ s i s t s)
ethically    (a) ˈɛθɪkliː (e1 th i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伦理[lún lǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧˇ, / ] ethics, #8,415 [Add to Longdo]
伦理学[lún lǐ xué, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] ethics, #26,965 [Add to Longdo]
德才[dé cái, ㄉㄜˊ ㄘㄞˊ, ] ethics and ability; virtuous and talented, #65,206 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
エシックス[, eshikkusu] (n) ethics [Add to Longdo]
バイオエシックス[, baioeshikkusu] (n) bioethics [Add to Longdo]
マスクラット[, masukuratto] (n) muskrat (Ondatra zibethicus) [Add to Longdo]
メタ倫理学[メタりんりがく, meta rinrigaku] (n) meta-ethics [Add to Longdo]
メチシリン[, mechishirin] (n) methicillin [Add to Longdo]
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌;メチシリン耐性黄色葡萄球菌[メチシリンたいせいおうしょくブドウきゅうきん(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌);メチシリンたいせいおうしょくぶどうきゅうきん(メチシリン耐性黄色葡萄球菌), mechishirin taiseioushoku budou kyuukin ( mechishirin taisei kiiro budou kyuukin );] (n) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
モラル[, moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P) [Add to Longdo]
医療用医薬品[いりょうよういやくひん, iryouyouiyakuhin] (n) ethical pharmaceuticals [Add to Longdo]
映倫[えいりん, eirin] (n) Motion Picture Code of Ethics Committee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethic
   n 1: the principles of right and wrong that are accepted by an
      individual or a social group; "the Puritan ethic"; "a
      person with old-fashioned values" [syn: {ethic}, {moral
      principle}, {value-system}, {value orientation}]
   2: a system of principles governing morality and acceptable
     conduct [syn: {ethic}, {ethical code}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top