ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethernet

EH1 TH ER0 N EH2 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethernet-, *ethernet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ethernet[N] เครื่องหมายการค้าของระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายท้องถิ่นโดยใช้สายเคเบิล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethernet(อีเทอร์เนท) เครือข่ายการสื่อสารที่ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้โคแอคเซียลเคเบิลสายเดียวเดินผ่านไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย ซึ่งใช้สัญญาณความถี่คลื่นวิทยุที่ส่งผ่านสายเคเบิล บริษัทซีร็อกซ์ (Xerox) เป็นผู้เริ่มพัฒนานำมาใช้ก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Ethernetอีเทอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Ethernetอีเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethernetอีเทอร์เน็ต (ระบบเครือข่ายเฉพาะที่) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ethernet (Local area network system)อีเทอร์เน็ต (ระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right,o the networks should now be all set up with ten-based T Ethernet connecting all the servers for the conference with a firewall in place.เรียบร้อย ตอนนี้ระบบเครือข่ายพร้อมใช้งานแล้ว ด้วย 10Base-T เชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายทั้งหมด สำหรับการประชุมพร้อมกับระบบไฟล์วอลล์ Chuck Versus the Ex (2008)
Ethernet, high-speed, high capacity.เคยมี Deadline (2011)
The ethernet cable still works.สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตยังคงทำงาน Unfinished Business (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHERNET    EH1 TH ER0 N EH2 T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以太网[yǐ tài wǎng, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ, / ] Ethernet, #28,930 [Add to Longdo]
乙太网路[yǐ tài wǎng lù, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] Ethernet [Add to Longdo]
以太网络[yǐ tài wǎng luò, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Ethernet [Add to Longdo]
以太网络帧[yǐ tài wǎng luò zhèng, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄥˋ, / ] Ethernet frame [Add to Longdo]
以太网络端口[yǐ tài wǎng luò duān kǒu, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, / ] Ethernet port [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーサネット[, i-sanetto] (n) {comp} Ethernet [Add to Longdo]
イーサネットアドレス[, i-sanettoadoresu] (n) {comp} Ethernet address [Add to Longdo]
ギガビットイーサネット[, gigabittoi-sanetto] (n) {comp} Gigabit Ethernet [Add to Longdo]
ファーストイーサネット[, fa-sutoi-sanetto] (n) {comp} fast Ethernet [Add to Longdo]
広域イーサネット[こういきイーサネット, kouiki i-sanetto] (n) {comp} wide area ethernet [Add to Longdo]
高速イーサネット[こうそくイーサネット, kousoku i-sanetto] (n) {comp} Fast Ethernet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
ファーストイーサネット[ふぁーすといーさねっと, fa-sutoi-sanetto] fast Ethernet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethernet
   n 1: a type of network technology for local area networks;
      coaxial cable carries radio frequency signals between
      computers at a rate of 10 megabits per second

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top