ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethereal

AH0 TH IH1 R IY0 AH0 L   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethereal-, *ethereal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethereal[ADJ] บอบบาง, See also: เปราะบาง, ละเอียดอ่อน, Syn. delicate, refined
etherealize[VT] ทำให้กลายเป็นสารละลายอีเธอร์, Syn. etherify, etherize
etherealize[VT] ทำให้บอบบาง, See also: ทำให้เปราะบาง, ทำให้ละเอียดอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethereal(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri

English-Thai: Nontri Dictionary
ethereal(adj) เบาหวิว,เกี่ยวกับสวรรค์,ไม่มีตัวตน,เหมือนอากาศธาตุ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nelly,don't you look ethereal in this garden of earthly delights.เนลลี่ เธอดูไม่มีตัวตน ในสวนของความสุขบนโลกนี้ High Infidelity (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHEREAL    AH0 TH IH1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ethereal    (j) ˈɪθˈɪəʴrɪəʴl (i1 th i@1 r i@ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
幽体[ゆうたい, yuutai] (n) ethereal body [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethereal
   adj 1: characterized by lightness and insubstantiality; as
       impalpable or intangible as air; "figures light and
       aeriform come unlooked for and melt away"- Thomas
       Carlyle; "aerial fancies"; "an airy apparition";
       "physical rather than ethereal forms" [syn: {aeriform},
       {aerial}, {airy}, {aery}, {ethereal}]
   2: of or containing or dissolved in ether; "ethereal solution"
   3: of heaven or the spirit; "celestial peace"; "ethereal
     melodies"; "the supernal happiness of a quiet death" [syn:
     {celestial}, {ethereal}, {supernal}]
   4: characterized by unusual lightness and delicacy; "this
     smallest and most ethereal of birds"; "gossamer shading
     through his playing" [syn: {ethereal}, {gossamer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top