ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethanol

EH1 TH AH0 N AO2 L   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethanol-, *ethanol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethanol[N] เอธิลอัลกอฮอล์, See also: อัลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่นของหมัก, Syn. acetaldechyde

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด
คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Ethanolเอธานอล,เอทานอล,เอธธานอล,เหล้า,เอทธานอล,เอททานอล [การแพทย์]
Ethanol Metabolismเอทธานอลเมตาโบลิซึม [การแพทย์]
Ethanol Poisoningพิษจากเอธานอล [การแพทย์]
ethanol [ethyl alcohol]เอทานอล, แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C2H5OH เป็นของเหลวไม่มีสี มีจุดหลอมเหลว -144oC  จุดเดือด 78.4oC ละลายได้ในน้ำและตัวทำละลายบางชนิด ใช้เป็นเชื้อเพลิง ตัวทำละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ethanolaminesเอทานอลอะมีน,กลุ่มเอธานอลามีน,เอทธาโนลามีน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมทานอล[n.] (mēthānøl) EN: methyl alcohol ; methanol   
เมทิลแอลกอฮอล์[n. exp.] (mēthil-aēlkøhøl) EN: methyl alcohol ; methanol   

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHANOL    EH1 TH AH0 N AO2 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乙醇[yǐ chún, ㄧˇ ㄔㄨㄣˊ, ] ethanol C2H5OH; same as alcohol 酒精, #10,520 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ethanol {n}ethanol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エタノール[, etano-ru] (n) ethanol (ger [Add to Longdo]
エチルアルコール[, echiruaruko-ru] (n) ethanol (ger [Add to Longdo]
バイオエタノール[, baioetano-ru] (n) bioethanol [Add to Longdo]
ホスファチジルエタノールアミン[, hosufachijiruetano-ruamin] (n) phosphatidyl ethanolamine [Add to Longdo]
メタノール[, metano-ru] (n) methanol (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethanol
   n 1: the intoxicating agent in fermented and distilled liquors;
      used pure or denatured as a solvent or in medicines and
      colognes and cleaning solutions and rocket fuel; proposed
      as a renewable clean-burning additive to gasoline [syn:
      {ethyl alcohol}, {ethanol}, {fermentation alcohol}, {grain
      alcohol}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top