ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eternal

IH2 T ER1 N AH0 L   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eternal-, *eternal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eternal[ADJ] ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
eternal[ADJ] ที่อยู่ชั่วนิรันดร์, See also: ชั่วนิรันดร์, กัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด, ไม่รู้จักตาย, Syn. endless, everlasting, never-ending
eternal[N] สิ่งที่อยู่ชั่วนิรันดร์
eternally[ADV] อย่างชั่วนิรันดร์, See also: อย่างไม่สิ้นสุด, Syn. endlessly
eternalize[VT] ทำให้เป็นนิรันดร์, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ตลอดไป, Syn. immortalize
eternal checkout[SL] ความตาย
eternal triangle[IDM] สองหญิงหนึ่งชาย, See also: สองชายหนึ่งหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eternal(อีเทอ'เนิล) adj.,n. (สิ่งที่) ชั่วนิรันดร,ชั่วกัลปาวสาน ,ตลอดไป,ไม่มีการเปลี่ยนแปลง, See also: eternality n. ดูeternal eternalness n. ดูeternal, Syn. permanent
eternalise(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
eternalize(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize

English-Thai: Nontri Dictionary
eternal(adj) นิรันดร,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,ชั่วกัลปาวสาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ Oh, God! (1977)
Aristocrat, eternal youth...พวกราชสกุล ชีวิตอมตะ.. Vampire Hunter D (1985)
Yes, to give me eternal youth as a new member of the aristocracy.ท่านสัญญาจะทำให้ ข้าเป็นอมตะในฐานะ สมาชิกของราชสกุล Vampire Hunter D (1985)
Forget about eternal youth? !ลืมไปได้เลย Vampire Hunter D (1985)
I'd be forced to suspend you headfirst in the Bog of Eternal Stench.เราก็ต้องแขวนแกกลับหัว อยู่ในหนองแห่งความเหม็นไม่มีสิ้นสุด Labyrinth (1986)
No, Your Majesty! Not the Eternal Stench!ไม่เอา ปกเกล้าปกกระหม่อม ไม่เอาความเหม็นไม่มีสิ้นสุด Labyrinth (1986)
You wouldn't be so brave if you'd ever smelled... the Bog of Eternal Stench.เธอน่ะจะไม่กล้าแน่ๆ ... ถ้าเธอเคยได้กลิ่น... บึงแห่งความเน่าเหม็น Labyrinth (1986)
- You'll give her that... or I'll tip you straight into the Bog of Eternal Stench... before you can blink.ไม่อย่างนั้น ข้าจะจับเจ้าจุ่มลงไปในบึงแห่งความเน่าเหม็น ก่อนที่เจ้าจะรู้ตัวซะอีก Labyrinth (1986)
The Bog of Eternal Stench!บึงแห่งความเน่าเหม็น Labyrinth (1986)
It doesn't matter what it's like. It's a Bog of Eternal Stench.มันไม่เหมือนอะไรหรอก นี่ล่ะ บึงแห่งความเน่าเหม็นล่ะ Labyrinth (1986)
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง Mannequin (1987)
You survived the theater fire, but from the Eternal Fire-- that is, Eternal Fire-- no one can save you.ถึงคุณรอดมาจากไฟไหม้ ที่โรงหนังก็ตาม, แต่จากไฟนิรันดร์-- ใช่แล้ว, ไฟนิรันดร์-- ไม่มีใครช่วยคุณได้. Cinema Paradiso (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eternalHe never loses his curiosity; he is, as it were, an eternal youth.
eternalHe was crowned with eternal victory.
eternalHope springs eternal in the human breast.
eternalI also heard that it was awful around the Eternal Flame.
eternalKeep in mind that youth is not eternal.
eternalLet us pray for a perfect, an eternal, peace.
eternalSome people believe in eternal life after death.
eternalThat every one who believes in him may have eternal life. [Bible]
eternalThat whoever believes in him shall not perish but have eternal life. [Bible]
eternalThe artist is eternally a boy.
eternalThe eternal silence of these infinite spaces terrifies me.
eternalThere was eternal twilight in the place.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วกัปชั่วกัลป์[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร, Example: ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่นี่มาแล้วชั่วกัปชั่วกัลป์
ค้ำฟ้า[ADV] forever, See also: eternally, everlastingly, endlessly, Syn. ยาวนาน, Example: เขาให้ความสลักสำคัญแก่ตัวเองดังราวกับว่าจะอยู่ค้ำฟ้า, Thai definition: นานจนไม่มีกำหนด
ชั่วกาลนาน[ADV] eternally, See also: endlessly, Syn. ทนทาน, อยู่ยืด, เก่าแก่, ถาวร, Example: เราไม่สามารถเบียดเบียนทรัพยากรได้ตลอดชั่วกาลนาน
กัลปาวสาน[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Example: เราจะรักกันชั่วกัลปาวสาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal   FR: infini ; éternel
จนฟ้าดินสลาย[adv.] (jon fādin salāi) EN: forever ; until the end of time ; eternally   
นิรันดร[adj.] (nirandøn) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting   FR: éternel ; perpétuel
นิรันดร[adv.] (nirandøn) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally   FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
สถาพร[adj.] (sathāphøn) EN: stable ; eternal ; everlasting   FR: stable ; permanent
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ยง[adj.] (yong) EN: eternal ; perpetual ; lasting ; for ever   

CMU English Pronouncing Dictionary
ETERNAL    IH2 T ER1 N AH0 L
ETERNAL    IY0 T ER1 N AH0 L
ETERNALLY    IH2 T ER1 N AH0 L IY0
ETERNALLY    IY0 T ER1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eternal    (j) ˈɪtˈɜːʴnl (i1 t @@1 n l)
eternally    (a) ˈɪtˈɜːʴnəliː (i1 t @@1 n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永恒[yǒng héng, ㄩㄥˇ ㄏㄥˊ, / ] eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die), #6,504 [Add to Longdo]
常住[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda); permanent residence, #26,129 [Add to Longdo]
永生[yǒng shēng, ㄩㄥˇ ㄕㄥ, ] eternal life, #26,153 [Add to Longdo]
长眠[cháng mián, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄢˊ, / ] eternal rest (i.e. death), #38,283 [Add to Longdo]
永世[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, ] eternal; forever, #43,055 [Add to Longdo]
永垂不朽[yǒng chuí bù xiǔ, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄟˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, ] eternal glory; will never be forgotten, #44,556 [Add to Longdo]
永眠[yǒng mián, ㄩㄥˇ ㄇㄧㄢˊ, ] eternal rest (i.e. death), #230,492 [Add to Longdo]
常住论[cháng zhù lùn, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エターナル[, eta-naru] (n) eternal [Add to Longdo]
永遠の生命[えいえんのせいめい, eiennoseimei] (exp) eternal life [Add to Longdo]
永遠の眠り[えいえいんのねむり, eieinnonemuri] (n) eternal slumber; death [Add to Longdo]
永遠回帰[えいえんかいき, eienkaiki] (n) eternal return; eternal recurrence [Add to Longdo]
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality [Add to Longdo]
永眠[えいみん, eimin] (n,vs) eternal sleep; death [Add to Longdo]
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
果てしが無い;果てしがない[はてしがない, hateshiganai] (adj-i) endless; boundless; fathomless; eternal [Add to Longdo]
果てし無く;果てしなく[はてしなく, hateshinaku] (adv) eternally; interminably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eternal
   adj 1: continuing forever or indefinitely; "the ageless themes
       of love and revenge"; "eternal truths"; "life
       everlasting"; "hell's perpetual fires"; "the unending
       bliss of heaven" [syn: {ageless}, {aeonian}, {eonian},
       {eternal}, {everlasting}, {perpetual}, {unending},
       {unceasing}]
   2: tiresomely long; seemingly without end; "endless debates";
     "an endless conversation"; "the wait seemed eternal";
     "eternal quarreling"; "an interminable sermon" [syn:
     {endless}, {eternal}, {interminable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top