ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eternal

IH0 T ER1 N AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eternal-, *eternal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eternal(adj) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
eternal(adj) ที่อยู่ชั่วนิรันดร์, See also: ชั่วนิรันดร์, กัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด, ไม่รู้จักตาย, Syn. endless, everlasting, never-ending
eternal(n) สิ่งที่อยู่ชั่วนิรันดร์
eternally(adv) อย่างชั่วนิรันดร์, See also: อย่างไม่สิ้นสุด, Syn. endlessly
eternalize(vt) ทำให้เป็นนิรันดร์, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ตลอดไป, Syn. immortalize
eternal checkout(sl) ความตาย
eternal triangle(idm) สองหญิงหนึ่งชาย, See also: สองชายหนึ่งหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eternal(อีเทอ'เนิล) adj.,n. (สิ่งที่) ชั่วนิรันดร,ชั่วกัลปาวสาน ,ตลอดไป,ไม่มีการเปลี่ยนแปลง, See also: eternality n. ดูeternal eternalness n. ดูeternal, Syn. permanent
eternalise(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
eternalize(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize

English-Thai: Nontri Dictionary
eternal(adj) นิรันดร,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,ชั่วกัลปาวสาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eternalHe never loses his curiosity; he is, as it were, an eternal youth.
eternalHe was crowned with eternal victory.
eternalHope springs eternal in the human breast.
eternalI also heard that it was awful around the Eternal Flame.
eternalKeep in mind that youth is not eternal.
eternalLet us pray for a perfect, an eternal, peace.
eternalSome people believe in eternal life after death.
eternalThat every one who believes in him may have eternal life. [Bible]
eternalThat whoever believes in him shall not perish but have eternal life. [Bible]
eternalThe artist is eternally a boy.
eternalThe eternal silence of these infinite spaces terrifies me.
eternalThere was eternal twilight in the place.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วกัปชั่วกัลป์(adv) eternally, See also: everlastingly, forever, Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร, Example: ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่นี่มาแล้วชั่วกัปชั่วกัลป์
ค้ำฟ้า(adv) forever, See also: eternally, everlastingly, endlessly, Syn. ยาวนาน, Example: เขาให้ความสลักสำคัญแก่ตัวเองดังราวกับว่าจะอยู่ค้ำฟ้า, Thai Definition: นานจนไม่มีกำหนด
ชั่วกาลนาน(adv) eternally, See also: endlessly, Syn. ทนทาน, อยู่ยืด, เก่าแก่, ถาวร, Example: เราไม่สามารถเบียดเบียนทรัพยากรได้ตลอดชั่วกาลนาน
กัลปาวสาน(adv) eternally, See also: everlastingly, forever, Example: เราจะรักกันชั่วกัลปาวสาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อนันต์[anan] (adj) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal  FR: infini ; éternel
จนฟ้าดินสลาย[jon fādin salāi] (adv) EN: forever ; until the end of time ; eternally
นิรันดร[nirandøn] (adj) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting  FR: éternel ; perpétuel
นิรันดร[nirandøn] (adv) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally  FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
สถาพร[sathāphøn] (adj) EN: stable ; eternal ; everlasting  FR: stable ; permanent
ตลอดกาล[taløt kān] (adv) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally  FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ยง[yong] (adj) EN: eternal ; perpetual ; lasting ; for ever

CMU English Pronouncing Dictionary
ETERNAL IH0 T ER1 N AH0 L
ETERNAL IY0 T ER1 N AH0 L
ETERNALLY IH0 T ER1 N AH0 L IY0
ETERNALLY IY0 T ER1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eternal (j) ˈɪtˈɜːʳnl (i1 t @@1 n l)
eternally (a) ˈɪtˈɜːʳnəliː (i1 t @@1 n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永恒[yǒng héng, ㄩㄥˇ ㄏㄥˊ, / ] eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die), #6,504 [Add to Longdo]
常住[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda); permanent residence, #26,129 [Add to Longdo]
永生[yǒng shēng, ㄩㄥˇ ㄕㄥ, ] eternal life, #26,153 [Add to Longdo]
长眠[cháng mián, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄢˊ, / ] eternal rest (i.e. death), #38,283 [Add to Longdo]
永世[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, ] eternal; forever, #43,055 [Add to Longdo]
永垂不朽[yǒng chuí bù xiǔ, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄟˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, ] eternal glory; will never be forgotten, #44,556 [Add to Longdo]
永眠[yǒng mián, ㄩㄥˇ ㄇㄧㄢˊ, ] eternal rest (i.e. death), #230,492 [Add to Longdo]
常住论[cháng zhù lùn, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エターナル[eta-naru] (n) eternal [Add to Longdo]
永遠の生命[えいえんのせいめい, eiennoseimei] (exp) eternal life [Add to Longdo]
永遠の眠り[えいえいんのねむり, eieinnonemuri] (n) eternal slumber; death [Add to Longdo]
永遠回帰[えいえんかいき, eienkaiki] (n) eternal return; eternal recurrence [Add to Longdo]
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality [Add to Longdo]
永眠[えいみん, eimin] (n,vs) eternal sleep; death [Add to Longdo]
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
果てしが無い;果てしがない[はてしがない, hateshiganai] (adj-i) endless; boundless; fathomless; eternal [Add to Longdo]
果てし無く;果てしなく[はてしなく, hateshinaku] (adv) eternally; interminably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eternal
   adj 1: continuing forever or indefinitely; "the ageless themes
       of love and revenge"; "eternal truths"; "life
       everlasting"; "hell's perpetual fires"; "the unending
       bliss of heaven" [syn: {ageless}, {aeonian}, {eonian},
       {eternal}, {everlasting}, {perpetual}, {unending},
       {unceasing}]
   2: tiresomely long; seemingly without end; "endless debates";
     "an endless conversation"; "the wait seemed eternal";
     "eternal quarreling"; "an interminable sermon" [syn:
     {endless}, {eternal}, {interminable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top