ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etching

EH1 CH IH0 NG   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etching-, *etching*, etch
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fetching(เฟท'ชิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งดึงดูดใจ., See also: fetchingly adv., Syn. attractive,charming

English-Thai: Nontri Dictionary
etching(n) การแกะสลัก,การสลัก,ลายแกะ,การกัดกร่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
etching๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรด๒. ภาพพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
etching groundพื้นพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
etching pressเครื่องพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etchingภาพพิมพ์กัดกรด [TU Subject Heading]
Etchingภาพพิมพ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the back of a hundred-dollar bill is an etching of Independence Hallด้านหลังของแบงค์ 100 มีภาพห้องลงนามอิสรภาพ National Treasure (2004)
Etchings and sculptures of men in spacesuits and what look like oxygen masksแกะสลักหรือปฏิมากรรม ของผู้ชายในชุดอวกาศ และอะไรที่เหมือน หน้ากากอ๊อกซิเจน. The Fourth Kind (2009)
I remember etching this scroll.ฉันจำพวกบันทึกนี้ได้ Klaus (2011)
Roman scrolls, African tribal etchings, and any other culture or continent we felt like planting in it.คำภีร์โรมัน บันทึกของเผ่นแอฟริกัน และในวัฒธรรมหรือภูมิภาคอื่นๆ เรารู้สึกว่าได้ปลูกฝังบางสิ่ง Klaus (2011)
These etchings...ลายแกะสลักนี่ Memorial (2012)
Pale, like a Durer etching.ซีดเผือด เหมือนภาพพิมพ์ของดูเรอร์ The Best Offer (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การนำ[n.] (kān nam) EN: bringing ; taking ; carrying ; fetching ; delivery   
เหยียดยาว [adj.] (yīetyāo) EN: stretching   

CMU English Pronouncing Dictionary
ETCHING    EH1 CH IH0 NG
ETCHINGS    EH1 CH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etching    (v) ˈɛtʃɪŋ (e1 ch i ng)
etchings    (n) ˈɛtʃɪŋz (e1 ch i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radiernadel {f}etching needle [Add to Longdo]
Radierung {f} | Radierungen {pl}etching | etchings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッチング[, ecchingu] (n,vs) etching; (P) [Add to Longdo]
ストレッチング[, sutorecchingu] (n) stretching [Add to Longdo]
ストレッチ体操[ストレッチたいそう, sutorecchi taisou] (n) stretching exercise [Add to Longdo]
ピクラールエッチング[, pikura-ruecchingu] (n) picral etching [Add to Longdo]
レペラーエッチング[, repera-ecchingu] (n) (obsc) Le Pera etching [Add to Longdo]
亜鉛版[あえんばん, aenban] (n) zinc etching [Add to Longdo]
引っ張り;引張り[ひっぱり, hippari] (n) pulling; stretching; tension [Add to Longdo]
延び延び[のびのび, nobinobi] (adj-na,adv,n) stretching; repeatedly put off; procrastinate [Add to Longdo]
延べ[のべ, nobe] (n) (1) futures; (2) credit (buying); (3) stretching; (4) total; gross; (P) [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] (n) {comp} stored message fetching; MS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 etching
   n 1: an impression made from an etched plate
   2: an etched plate made with the use of acid
   3: making engraved or etched plates and printing designs from
     them [syn: {engraving}, {etching}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top