ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etc

EH2 T S EH1 T ER0 AH0   
112 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etc-, *etc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etc.[ABBR] และอื่นๆ (คำย่อของ et cetara), See also: เป็นต้น, ฯลฯ
etch[VT] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch[VI] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch[VI] แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์, Syn. engrave
etch[VT] แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์, Syn. engrave
etch[VT] เห็นได้ชัดเจน, See also: ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน
etch in[PHRV] แกะสลัก, See also: สลัก, ทำการแกะสลัก, Syn. sketch in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
etch(เอทชฺ) vt.,n. (การ) แกะ,สลัก,กัดกร่อน,แช่กัด,กัดสลัก, See also: etcher n. ดูetch, Syn. engrave
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
fetching(เฟท'ชิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งดึงดูดใจ., See also: fetchingly adv., Syn. attractive,charming
fletchern. คนที่ลูกธนู
homestretchn. ส่วนตรงของทางวิ่งช่วงสุดท้ายสู่หลักชัย
ketchup(เคทชฺ'อัพ) n. น้ำซอสชนิดข้นสำหรับใส่เนื้อ, Syn. catchup,catsup
retch(เรทชฺ) vi. พยายามอาเจียน,รู้สึกคลื่นเหียน, Syn. vomit
sketch(สเคทชฺ) n. ภาพที่วาดอย่างหวัด ๆ ,ภาพร่าง,ภาพหยาบ,ต้นร่าง,เรื่องสั้น ๆ ,บทละครสั้น ๆ ,บทประพันธ์สั้น ๆ ,รายการสั้น ๆ ,ปกิณกะ. vt.,vi. ร่างภาพ,วาดภาพอย่างหวัด ๆ ,บรรยายสั้น ๆ ,เขียนหวัด,เขียนชวเลข, See also: sketcher n., Syn. picture,de
sketch mapn. ภาพร่าง, Syn. freehand map
sketchbookn. สมุดร่างภาพ,สมุดสำหรับเขียนหวัด ๆ ,สมุดบทความสั้น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
etch(vt) แกะสลัก,สลัก,กัดเซาะ,กัดกร่อน
etching(n) การแกะสลัก,การสลัก,ลายแกะ,การกัดกร่อน
FAR-far-fetched(adj) กว้างขวาง,ลึกซึ้ง,ไกลจากความจริง
fetch(vt) นำมา,ทำให้มา,เอามา,มาถึง(ท่า)
outstretched(adj) แผ่ออก,อ้า,กางออก,ยื่นออกไป,ขยายออก
sketch(n) โครงเรื่อง,ภาพร่าง,ละครสั้นๆ,ต้นร่าง,ปกิณกะ
sketch(vt) เขียนหวัดๆ,ร่าง,บรรยายสั้นๆ
sketchbook(n) สมุดโครงเรื่อง,สมุดร่าง
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์
streetcar(n) รถราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
etching๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรด๒. ภาพพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
etching groundพื้นพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
etching pressเครื่องพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etchingภาพพิมพ์กัดกรด [TU Subject Heading]
Etchingภาพพิมพ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
etcetc. [ABBR] และอื่นๆ (คำย่อของ et cet"a"ra), See also: เป็นต้น, ฯลฯ et cet"e"ra *misspelling

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Etch.เฮ้, เอช. Toy Story (1995)
Etch, you've been working on that draw.เอช, นายกำลังวาดภาพนั้นอยู่แล้ว. Toy Story (1995)
"Send back your answer as soon as you can, with the explicit financial settlement. Yours," etc..."ส่งคำตอบกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่นายจะทำได้ พร้อมกับทรัพย์สินทางการเงินที่ชัดเจน ขอแสดง..." Episode #1.5 (1995)
Premature baldness, myopia, alcoholism, and addictive susceptibilty for violence, obesity etc..หัวล้านก่อนวัย, ภาวะสายตาสั้น, ติดเหล้า มีแนวโน้มที่จะ.. ยึดติดกับความรุนแรง, เป็นโรคอ้วน.. Gattaca (1997)
For two years, you've been yapping about gettin' out of uniform and what ideas you got etcetera.For two years, you've yapped about getting out of uniform... ...and what ideas you got. Maid in Manhattan (2002)
Their real names, ID card no. account no., etcชื่อจริง บัตรประจำตัว หมายเลขที่บัญชี อื่นๆ Infernal Affairs (2002)
Etc.ทำไมแรงจังว่ะ อูยย... .. Sex Is Zero (2002)
Etc.EtcSex Is Zero (2002)
You got dark hair, etc. And over here, this is Vivian, my wife and colleague.นี่คือวิเวียน ภรรยาและเพื่อนร่วมงานผม I Heart Huckabees (2004)
On the back of a hundred-dollar bill is an etching of Independence Hallด้านหลังของแบงค์ 100 มีภาพห้องลงนามอิสรภาพ National Treasure (2004)
Lord of the Lemur etc. etc.ลอร์ดแห่งเลเมอร์... Madagascar (2005)
Now presenting your royal highness bla, bla, etc. etc.ณ.บัดนี้ขอเสนอราชวงศ์ที่สูงศักดิ์ของพวกเรา บลา, บลา, อื่น. Madagascar (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
etcIf you sleep on your back it's easier for your upper airway to be obstructed because your tongue, uvula, etc. slip towards the back of your throat.
etcAs more time passed, these Creoles became separate languages: Spanish, French, Italian, etc.
etcBoxing Day, when presents are given to the postman, the milkman, etc., is the first week-day after Christmas.
etcThat tragedy was etched in my mind.
etcThe sight has been indelibly etched in my mind.
etcThe screw, the lever, the wedge, the pulley, etc. are called simple machines.
etcDespite the problems of excessive commercialization, etc. the Olympics will go forward into the new century.
etcThe "predicate" is that part that shows the action in the sentence. In Japanese it would be the part that ends in "da", "suru", etc.
etcThere are many kinds of insurance such as: health insurance, fire insurance, life insurance, etc.
etcIf you have any opinions concerning traffic calming devices (humps, curb extensions, etc.) please write them.
etcThe incident was etched in his memory.
etcPowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นต้น[ADV] etc., See also: and so on, and so forth, et cetera, Syn. ฯลฯ, Example: มลพิษในเมืองกรุงมีหลายอย่าง เช่น รถติด อากาศเสีย เป็นต้น, Thai definition: คำที่ใช้แทนเครื่องหมาย ฯลฯ เพื่อละคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น
เป็นอาทิ[ADV] for example, See also: etc., Syn. เป็นต้น, Example: การปฏิบัติงานให้สำเร็จจะต้องมีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น ความพยายามและความอดทน เป็นอาทิ, Thai definition: คำที่ใช้แทนคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น
แกะ[V] engrave, See also: etch, carve, sculpture, Syn. แกะสลัก, สลัก, Example: เขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะแกะไม้ท่อนโตนี้เป็นรูปช้างได้งดงามปานนี้, Thai definition: ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆ ด้วยเครื่องมือโดยวิธีแกะ
ละ[V] etc., See also: and so on, et cetera, and so forth, and all the rest, Syn. เว้น, Example: เขาอาจมีโรคต่อไปนี้ได้ คือ หัด ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก ฯลฯ, Thai definition: เว้นว่างคำหรือข้อความไว้ไม่กล่าวให้เต็ม โดยใช้เครื่องหมาย ฯ หรือ ฯลฯ
ละ[V] etc., See also: and so on, et cetera, and so forth, and all the rest, Syn. เว้น, Example: เขาอาจมีโรคต่อไปนี้ได้ คือ หัด ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก ฯลฯ, Thai definition: เว้นว่างคำหรือข้อความไว้ไม่กล่าวให้เต็ม โดยใช้เครื่องหมาย ฯ หรือ ฯลฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ได้ราคา[v. exp.] (dāi rākhā) EN: get a fair/low price ; be of good price ; fetch a good price   FR: avoir un bon prix
เดินทุ่ง[v.] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch   
เอื้อม[v.] (eūam) EN: reach with the arm ; reach out ; stretch out one's hand   FR: atteindre de la main
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart   FR: ouvrir ; forcer
จังหวัดเพชรบูรณ์[n. prop.] (Jangwat Phētchabūn) EN: Phetchabun province   FR: province de Phetchabun [f]
จังหวัดเพชรบุรี[n. prop.] (Jangwat Phētchaburī) EN: Phetchaburi province   FR: province de Phetchaburi [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETC    EH2 T S EH1 T ER0 AH0
ETCH    EH1 CH
ETCHES    EH1 CH AH0 Z
ETCHED    EH1 CH T
ETCHING    EH1 CH IH0 NG
ETCETERA    EH0 T S EH1 T R AH0
ETCETERA    EH0 T S EH1 T ER0 AH0
ETCHINGS    EH1 CH IH0 NG Z
ETCHISON    EH1 CH AH0 S AH0 N
ETCHEVERRY    EH1 CH IH0 V EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etc    (n) ˈɛtsˈɛtrə (e1 t s e1 t r @)
etch    (v) ˈɛtʃ (e1 ch)
etched    (v) ˈɛtʃt (e1 ch t)
etcher    (n) ˈɛtʃər (e1 ch @ r)
etches    (v) ˈɛtʃɪz (e1 ch i z)
etchers    (n) ˈɛtʃəz (e1 ch @ z)
etching    (v) ˈɛtʃɪŋ (e1 ch i ng)
etchings    (n) ˈɛtʃɪŋz (e1 ch i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
等等[děng děng, ㄉㄥˇ ㄉㄥˇ, ] etcetera; and so on ..; wait a minute!; hold on!, #1,745 [Add to Longdo]
蚀刻[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, / ] etch; engraving [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.) [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フェッチ[ふぇっち, fecchi] fetch (vs) [Add to Longdo]
フェッチサイクル[ふぇっちさいくる, fecchisaikuru] fetch cycle [Add to Longdo]
ペイロード[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.) [Add to Longdo]
モデル化[モデルか, moderu ka] modelling (e.g. a system, etc.) (vs) [Add to Longdo]
ロー[ろー, ro-] raw (device, file, etc.), row [Add to Longdo]
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] parity check (data, memory, etc.) [Add to Longdo]
可視化[かしか, kashika] visualization (vs) (data, results, etc.) [Add to Longdo]
荷物[にもつ, nimotsu] payload (of a packet, cell, etc.) [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top