ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etagere

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etagere-, *etagere*
Possible hiragana form: えたげれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etagere[N] หิ้งหลายชั้นที่เปิดโล่งใช้วางของชิ้นเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้น [n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f]
ชั้นวางของ [n.] (chan wāng khøng) EN: shelf ; set of shelves   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; rayonnage [m]
หิ้ง[n.] (hing) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; tablette [f]
หิ้งติดฝา[n. exp.] (hing tit fā) EN: wall shelf   FR: étagère murale [f]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  etagere
      n 1: a piece of furniture with open shelves for displaying small
           ornaments

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top