ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

et al

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -et al-, *et al*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
et al.[ADV] และอื่นๆ (คำย่อจากภาษาละติน et alibi), Syn. and elsewhere

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Et alliiและคนอื่น ๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, Mr. Winger. Et al. Britta.เอาล่ะ คุณวิงเกอร์พร้อมคณะ และบริตต้า Advanced Introduction to Finality (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทางไป-กลับ[n. exp.] (doēnthāng pai klap) EN: round-trip   FR: voyage aller-retour [m] ; aller-retour = aller et retour [m] ; trajet aller-retour [m]
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
การจัดสรรเงิน (ทรัพย์สิน)[n. exp.] (kān jatsan ngoen (sapsin)) EN: asset allocation   
การจัดสรรงบประมาณ[n. exp.] (kān jatsan ngoppramān) EN: budget allocation   
เข้ากันได้ดี[v. exp.] (khaokan dāi dī) EN: get along well with   
กินกัน[v.] (kinkan) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other   FR: s'harmoniser ; s'accorder
ลงรอย[v.] (longrøi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree ; get on well together   FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
นับประสา[adv.] (naprasā) EN: much less ; let alone   
สนิทสนม[v.] (sanitsanom) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar   FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
ทำให้ติดไฟ[v. exp.] (thamhai titfai) EN: set alight ; ignite   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
et al    (n) ˌɛt-ˈæl (e2 t - a1 l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it [Add to Longdo]
どうしたら[, doushitara] (exp) how can (we, I, et al. do something) [Add to Longdo]
キャビネットアラーム[, kyabinettoara-mu] (n) {comp} cabinet alarm [Add to Longdo]
ケルメット[, kerumetto] (n) (abbr) kelmet alloy [Add to Longdo]
気が合う[きがあう, kigaau] (exp,v5u) to get along (with someone) [Add to Longdo]
気が立つ[きがたつ, kigatatsu] (exp,v5t) to be excited about; to get all worked up about [Add to Longdo]
言わんや;況んや;況や;况や[いわんや, iwanya] (exp) much more; not to mention; not to speak of; to say nothing of; let alone [Add to Longdo]
差し置く;差置く(io)[さしおく, sashioku] (v5k,vt) to leave as is; to let alone; to disregard [Add to Longdo]
済ます[すます, sumasu] (v5s,vt) (1) to finish; to get it over with; to conclude; (2) to settle; to pay back; (3) (often with で) to get along (without something); to make do with (without); (P) [Add to Longdo]
資産配分[しさんはいぶん, shisanhaibun] (n) asset allocation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 et al
   adv 1: and others ('et al.' is used as an abbreviation of `et
       alii' (masculine plural) or `et aliae' (feminine plural)
       or `et alia' (neuter plural) when referring to a number
       of people); "the data reported by Smith et al." [syn: {et
       al.}, {et al}, {et alii}, {et aliae}, {et alia}]
   2: and elsewhere (used when referring to other occurrences in a
     text) [syn: {et al.}, {et al}, {et alibi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top