ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

estuary

EH1 S CH UW0 EH2 R IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estuary-, *estuary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estuary[N] ปากแม่น้ำ, See also: ปากน้ำ, Syn. river mouth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
estuary(เอส'ชุอะรี) n. ปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำเค็มบรรจบกัน,อ่าว,ปากน้ำ., See also: estrual adj. ดูestrus

English-Thai: Nontri Dictionary
estuary(n) ปากน้ำ,อ่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
estuaryชะวากทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ
บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shark in estuary!ฉลามเข้ามาในเวิ้ง! Jaws (1975)
11 of the 15 biggest cities stand on a coastline or river estuary.11 เมืองใน 15 เมืองที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ริมชายฝั่งหรือปากแม่น้ำ Home (2009)
And Sacramento isn't really a pond, it's more of a lake, or even an estuary.และซาคราเมนโตไม่ใช่แค่สระ แต่เป็นทะเลสาปหรืออ่าวต่างหาก The Ugly Truth (2009)
I found the most beautiful clams down by the estuary.ผมพบว่าหอยที่สวยที่สุด ลงมาจากปากน้ำ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
The estuary?ปากแม่น้ำ ? Swear (2016)
Now, that was a call informing me that while I'd been otherwise engaged, a supertanker on the Thames estuary had been accidently loaded with contaminated crude oil.นั่นเป็นโทรศัพท์ที่แจ้งผม ว่าในระหว่างที่ผมกำลังยุ่ง เรือบรรทุกน้ำมันที่ปากแม่น้ำเทมส์ เกิดความผิดพลาดในการถ่ายน้ำมันดิบ ทำให้มีสิ่งปนเปื้อนผสมเข้าไปด้วย Salesmen Are Like Vampires (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากอ่าว[N] estuary, See also: mouth of a river, Example: การขนส่งลำเลียงไม้จะล่องซุงตามน้ำลงมาจนถึงปากอ่าวเจ้าพระยาหรือขึ้นบกที่ปากน้ำโพ, Thai definition: ปากของส่วนทะเลที่เว้าเข้าไปในแผ่นดิน
ปากน้ำ[N] estuary, See also: mouth of a river, Example: ฝรั่งเศสได้นำเรือรบเข้ามาบุกรุกอธิปไตยของไทยถึงลำน้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ช่องแม่น้ำที่ติดต่อกับทะเล
ปากแม่น้ำ[N] estuary, See also: mouth of a river, Example: บริเวณชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำที่มีขุมชนหนาแน่น เป็นแหล่งก่อให้เกิดมลพิษจากกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านเรือน ตลาดสด, Count unit: แห่ง
ปากแม่น้ำ[N] estuary, See also: mouth of a river, Example: บริเวณชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำที่มีขุมชนหนาแน่น เป็นแหล่งก่อให้เกิดมลพิษจากกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านเรือน ตลาดสด, Count unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากอ่าว[n.] (pāk-āo) EN: estuary ; mouth of a river   FR: estuaire [m] ; embouchure [f]
ปากแม่น้ำ[n. exp.] (pāk maēnām) EN: estuary ; river mouth   FR: estuaire [m]
ปากน้ำ[n.] (pāknām) EN: river mouth ; estuary   FR: embouchure [f] ; estuaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTUARY    EH1 S CH UW0 EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
estuary    (n) ˈɛstʃuəʴriː (e1 s ch u@ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
河口[hé kǒu, ㄏㄜˊ ㄎㄡˇ, ] estuary; the mouth of a river, #28,402 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meeresarm {m} | Meeresarme {pl}estuary | estuaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュージーランドホシザメ[, nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand) [Add to Longdo]
河口(P);川口(P)[かこう(河口)(P);かわぐち(P), kakou ( kakou )(P); kawaguchi (P)] (n,adj-no) mouth of river; estuary; (P) [Add to Longdo]
感潮域[かんちょういき, kanchouiki] (n) (See 感潮河川・かんちょうかせん) estuary; estuarine basin; tidal area; tidal reach; tidal zone [Add to Longdo]
汽水域[きすいいき(uK), kisuiiki (uK)] (n) brackish waters (of an estuary) [Add to Longdo]
灸羽田[やいとはた;ヤイトハタ, yaitohata ; yaitohata] (n) (uk) malabar grouper (Epinephelus malabaricus); estuary cod; greasy cod; spotted river cod; estuary rock cod [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  estuary
      n 1: the wide part of a river where it nears the sea; fresh and
           salt water mix

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top