ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

estrus

EH1 S T R AH0 S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estrus-, *estrus*, estru
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estrus[N] ช่วงที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมียมีความต้องการทางเพศ (ซึ่งอยู่ในช่วงที่สัตว์หาคู่ผสมพันธุ์), Syn. oestrus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
estrus(เอส'ทรัส) n. ฤดูตกมัน,ช่วงระยะเวลาที่มีความต้องการทางเพศมากที่สุด., Syn. aestrus,estrum., See also: estrual adj. ดูestrus

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estrusการเป็นสัด,เอสตรัส,อีสตรัส [การแพทย์]
Estrus Synchronizationการเป็นสัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To secrete one kind of to be called to promote estrus raw silk hormone.เยี่ยมมาก Spellbound (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTRUS    EH1 S T R AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动情期[dòng qíng qī, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ ㄑㄧ, / ] estrus; the rutting season; on heat, #209,671 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発情期[はつじょうき, hatsujouki] (n) mating season; estrus (oestrus); estrum; the rut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 estrus
   n 1: applies to nonhuman mammals: a state or period of
      heightened sexual arousal and activity [syn: {estrus},
      {oestrus}, {heat}, {rut}] [ant: {anestrum}, {anestrus},
      {anoestrum}, {anoestrus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top