ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

estrange

EH0 S T R EY1 N JH   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estrange-, *estrange*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estrange[VT] ทำให้บาดหมาง, See also: ทำให้ระหองระแหง, ทำให้ห่างเหิน, ออกห่าง, ทำให้หมางใจ, Syn. alienate, disaffect
estrange from[PHRV] ทำให้ห่างเหินจาก

English-Thai: Nontri Dictionary
estrange(vt) ทำให้เหินห่าง,ทำให้บาดหมาง,ทำให้หมางเมิน
estrangement(n) ความเหินห่าง,ความบาดหมาง,ความหมางเมิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estrangementความเหินห่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This cycle of closeness, then estrangement...วงจรแห่งความใกล้ชิด ความห่างเหิน... The Story of Us (1999)
the second time was when he shot his estranged girlfriend Hey walt this is jerry, you gotta catch this video on Buzzwire... cds-La news has just obtained this dramatic new video that has surfaced on the internetครั้งที่2เมื่อตอนที่เขายิงแฟนสาว ได้รับข่าวทาง cds แอลเอ วิดิโอละครนี้้มันอยู่บนอินเตอร์เนต Out of the Past (2007)
Mrs. Solis, my husband's gone. I'm estranged from my family.คุณนายโซลิส สามีฉันเสียไปแล้ว ฉันห่างเหินจากครอบครัว There's Always a Woman (2008)
He'll never know. We're estranged.เขาไม่ว่าหรอก เราผิดใจกันเล็กน้อยน่ะ What More Do I Need? (2008)
They've been estranged for years.เขาห่างกันเป็นปีแล้ว Amplification (2009)
No. I-i was surprised. I-i thought they were estranged.ฉันแปลกใจนิดหน่อย นึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน The Scarlet Letter (2009)
The victim's brother said that they were estranged, right?พี่ชายของเหยื่อพูดว่า พวกเขาห่างเหินกันใช่มั๊ย The Dwarf in the Dirt (2009)
Ella, you're crippled by mental illness. Your compulsions have estranged you from your own feelings.เอลล่า เธอพิการเพราะป่วยทางจิต ภาวะกดดัน จนลืมความรู้สึกตัวเอง Bad Reputation (2010)
Estranged father.พ่อที่เหินห่างจากลูก A Study in Pink (2010)
I feel estranged from them somehow.And that, as they say, is that. The Town (2010)
Having to say it out loud this morning made me realize if I'm estranged from my dad...จากการสนทนาในตอนเช้านั่น ทำให้ฉันเข้าใจ ว่าคือคนแปลกหน้าของพ่อไปแล้ว The Kids Stay in the Picture (2011)
I might be that child's estranged father.ฉันอาจจะเป็นพ่อของเด็กนะ Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
estrangeA quarrel estranged one boy from the other.
estrangeMy dad's estranged. (Because mum's hopeless).
estrangeShe is estranged from her parents.
estrangeWhat has estranged him from his sister?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาใจออกห่าง[V] estrange, See also: feel unfriendly, feel uncomfortable, Syn. ตีตัวออกห่าง, Example: เขาเอาใจออกหากจากพรรคเมื่อรู้ว่าพรรคพัวพันเรื่องค้ายาเสพย์ติด, Thai definition: ตีตัวจาก
ความห่างเหิน[N] estrangement, See also: distantness, alienation, Example: ครอบครัวเดี่ยวที่ต่างคนต่างอยู่พ่อแม่กับลูกจะมีความห่างเหินกันมากขึ้น และความผูกพันกันจะลดลง, Thai definition: สภาวะที่ไม่สนิทสนมคุ้ยเคยเหมือนดังเก่า, ภาวะที่ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ติดต่อกันเหมือนเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from   FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
หมาง[v.] (māng) EN: be at odds with ; be on bad terms ; become estranged   FR: être en désaccord ; être en mauvais termes
มึน[v.] (meun) EN: become estranged ; be distant ; be standoffish ; be on bad terms   
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)   
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up   FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผิดใจกัน[v. exp.] (phitjai kan) EN: be estranged ; be at loggerheads ; have a difference   
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-møngjai) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy   
ตัดกัน[X] (tatkan) EN: estranged ; broken off   
ตัดไมตรี[v. exp.] (tat maitrī) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged   FR: se brouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTRANGE    EH0 S T R EY1 N JH
ESTRANGED    EH0 S T R EY1 N JH D
ESTRANGEMENT    AH0 S T R EY1 N JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
estrange    (v) ˈɪstrˈɛɪnʤ (i1 s t r ei1 n jh)
estranged    (v) ˈɪstrˈɛɪnʤd (i1 s t r ei1 n jh d)
estranges    (v) ˈɪstrˈɛɪnʤɪz (i1 s t r ei1 n jh i z)
estrangement    (n) ˈɪstrˈɛɪnʤmənt (i1 s t r ei1 n jh m @ n t)
estrangements    (n) ˈɪstrˈɛɪnʤmənts (i1 s t r ei1 n jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隔阂[gé hé, ㄍㄜˊ ㄏㄜˊ, / ] estrangement, #23,967 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隔たり[へだたり, hedatari] (n) distance; interval; gap; difference; estrangement; (P) [Add to Longdo]
懸け隔てる;懸隔てる[かけへだてる, kakehedateru] (v1,vt) to put distance between; to estrange [Add to Longdo]
溝が有る[みぞがある, mizogaaru] (exp) to be estranged [Add to Longdo]
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P) [Add to Longdo]
水をさす;水を注す;水を差す[みずをさす, mizuwosasu] (exp,v5s) to estrange people; to pour water (into); to throw cold water (on something) [Add to Longdo]
疎い[うとい, utoi] (adj-i) (1) distant; estranged; disinterested; (2) (usu. as 〜に疎い) (ant [Add to Longdo]
疎遠[そえん, soen] (adj-na,n,adj-no) estrangement; neglect; silence; (P) [Add to Longdo]
疎外[そがい, sogai] (n,vs) estrangement; neglect; alienation; casting out; (P) [Add to Longdo]
阻隔[そかく, sokaku] (n,vs) separation; estrangement [Add to Longdo]
背離[はいり, hairi] (n,vs) estranged; alienated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 estrange
   v 1: remove from customary environment or associations; "years
      of boarding school estranged the child from her home"
   2: arouse hostility or indifference in where there had formerly
     been love, affection, or friendliness; "She alienated her
     friends when she became fanatically religious" [syn:
     {estrange}, {alienate}, {alien}, {disaffect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top