ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

estivation

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estivation-, *estivation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estivation[N] การจัดเรียงของกลีบดอกของดอกไม้ตูม, Syn. aestivation
estivation[N] การใช้เวลาในฤดูร้อน ณ สถานที่สถานที่หนึ่ง (คำทางการ), Syn. aestivation
estivation[N] การหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดในฤดูร้อนหรือเดือนที่แห้งแล้ง, Syn. aestivation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
estivation; aestivation; preflorationการเรียงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏眠[かみん, kamin] (n,vs) estivation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 estivation
   n 1: (zoology) cessation or slowing of activity during the
      summer; especially slowing of metabolism in some animals
      during a hot or dry period [syn: {estivation},
      {aestivation}]
   2: (botany) the arrangement of sepals and petals in a flower bud
     before it opens [syn: {estivation}, {aestivation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top