ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

estimation

EH2 S T AH0 M EY1 SH AH0 N   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estimation-, *estimation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estimation[N] การประเมิน, See also: การวินิจฉัย, การอนุมาน, Syn. assessment, evaluation, judgement
estimation[N] ความเคารพ, See also: ความนับถือ, Syn. esteem, regard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
estimation(เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ,การประเมิน,การวินิจฉัย,ความคิดเห็น,ความนับถือ,ความเคารพ, Syn. estimate

English-Thai: Nontri Dictionary
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
estimationการประมาณ, การประมาณค่า, การประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estimationการคาดคะเน,การกะประมาณ [การแพทย์]
Estimation theoryทฤษฎีการประมาณค่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Estimation theoryทฤษฎีการประมาณค่า [TU Subject Heading]
Estimation, Pointการประมาณเฉพาะจุด [การแพทย์]
Estimation, Quantitativeการวิเคราะห์หาปริมาณโดยประมาณ [การแพทย์]
Estimation, Statisticalการประมาณค่าทางสถิติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If my estimations are correct... we should be very close to the Honorable Richard J. Daley Plaza.ถ้าการประเมินของผมถูกต้อง เราควรจะอยู่ใกล้ๆที่ ฮอนโนแอบล ริชาดแจแดยลี พลาซา The Blues Brothers (1980)
I might go up in their estimation.เขาอาจจะประเมินค่าผมสูงไปก็ได้ Clue (1985)
you might think I'm silly to worship you the way I do, but in my estimation, you're a genius.คุณคงคิดว่า ฉันเพี้ยนที่หลงบูชาคุณ แต่ในสายตาของฉัน คุณเป็นอัจฉริยะ Spies Like Us (1985)
Basically an estimation.- ใช่ ตามหลักก็คาดคะเน The Jackal (1997)
We're giving you our best estimation and we urge you to allow us to launch.เราประเมินให้ดีที่สุดแล้วครับ\ และขอให้ท่านอนุมัติให้เรา Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
That's running wild in my estimation.มันวิ่งวุ่นอยู่ในความคิดผม Public Enemies (2009)
By my estimation, that'll more than triple your current business.โดยการประเมินค่าของฉัน ทำกำไรสามเท่ามากกว่าธุรกิจในปัจจุบันของนายเสียอีก Service (2009)
In my estimation, that man would become its slave.ด้วยการประมาณการณ์ ของผม ชายคนนั้นคงตกเป็นทาส ไปเสียแล้ว Dream Logic (2009)
Estimation of market... value of... brownies has...ผมก็ไม่ได้บอกเธอว่าคุณอยากจะคุยด้วย มูลค่าตลาดโดยประมาณ ของ... Environmental Science (2009)
My advance,plus an estimation of what you deserve for the other two books.เงินล่วงหน้าค่าความคิดของเธอที่ควรได้จากหนังสือสองเล่ม The Bones on the Blue Line (2010)
I went back 10 years, matching reports of missing children with Daniel and Tyler's victimology, and in my estimation, this unsub may have taken 12 victims.ผมย้อนกลับไป 10 ปี จับคู่รายงานเด็กหาย กับลักษณะความเป็นเหยื่อของแดเนียลและไทเล่อร์ และผมประมาณได้ว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้อาจพาเหยื่อไป 12 ราย Into the Woods (2010)
So do his actions, which in my estimation, makes you a common thief.จากการที่เขากระทำ จากการประเมินของฉัน ฉันคิดว่าเขาเป็นหัวขโมยนะ Suspicion (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
estimationIn my estimation, he is an honest man.
estimationYou must not base your estimation of a person on rumor alone.
estimationYour estimation of him is a little high, to say the least.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประเมิน[N] assessment, See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ, Example: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน, Thai definition: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล
มัตตะ[N] estimation, See also: judgement, Syn. ประมาณ, ราวๆ, คร่าวๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตตะ[N] estimation, See also: judgement, Syn. ประมาณ, ราวๆ, คร่าวๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การตั้งราคา[N] pricing, See also: estimation, assessment, appraisal, Syn. การกำหนดราคา, Example: การตั้งราคาสินค้าควรตั้งให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า
ประมาณการ[N] estimate, See also: estimation, judgement, forecast, budget, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, Example: ปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทได้เพิ่มสูงขึ้นตามประมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประมาณ[n. exp.] (kān pramān) EN: assessment   FR: estimation [f]
การประมาณราคา[n. exp.] (kān pramān rākhā) EN: estimate   FR: estimation [f]
การตั้งราคา[n. exp.] (kān tang rākhā) EN: pricing ; estimation ; assessment ; appraisal   
งบประมาณ[n.] (ngoppramān) EN: budget ; budget estimate ; estimate ; statement   FR: budget [m] ; estimation budgétaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTIMATION    EH2 S T AH0 M EY1 SH AH0 N
ESTIMATIONS    EH2 S T AH0 M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
estimation    (n) ˌɛstɪmˈɛɪʃən (e2 s t i m ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschätzung {f}; Bewertung {f} | Abschätzung der noch ausstehenden Aktivitäten im Projektestimation | estimate to complete [Add to Longdo]
Schätzung {f} | Schätzungen {pl} | unverzerrte Schätzungestimation | estimations | unbiased estimation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過小評価[かしょうひょうか, kashouhyouka] (n,vs,adj-no) underestimation; undervaluation; (P) [Add to Longdo]
過大視[かだいし, kadaishi] (n,vs) overestimation [Add to Longdo]
過大評価[かだいひょうか, kadaihyouka] (n,vs,adj-no) overestimation; overvaluing [Add to Longdo]
見積もり(P);見積り(P);見積(io)[みつもり, mitsumori] (n) estimate; estimation; valuation; quotation; (P) [Add to Longdo]
算定[さんてい, santei] (n,vs,adj-no) calculation; estimation; computation; (P) [Add to Longdo]
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P) [Add to Longdo]
信用がガタ落ちだ[しんようがガタおちだ, shinyouga gata ochida] (n) a sudden fall in public estimation (e.g. into the gutter) [Add to Longdo]
推計[すいけい, suikei] (n,vs) estimate; estimation; (P) [Add to Longdo]
推算[すいさん, suisan] (n,vs) estimation [Add to Longdo]
推定[すいてい, suitei] (n,vs,adj-no) (1) presumption; assumption; (2) estimation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 estimation
   n 1: a document appraising the value of something (as for
      insurance or taxation) [syn: {appraisal}, {estimate},
      {estimation}]
   2: the respect with which a person is held; "they had a high
     estimation of his ability" [syn: {estimate}, {estimation}]
   3: an approximate calculation of quantity or degree or worth;
     "an estimate of what it would cost"; "a rough idea how long
     it would take" [syn: {estimate}, {estimation},
     {approximation}, {idea}]
   4: a judgment of the qualities of something or somebody; "many
     factors are involved in any estimate of human life"; "in my
     estimation the boy is innocent" [syn: {estimate},
     {estimation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top