ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esthetics

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esthetics-, *esthetics*, esthetic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esthetics[N] สุนทรียศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสวยความงาม, Syn. aestheticism, aesthetics

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esthetics(เอสเธท'ทิคซฺ) n. ดูaesthetics,สุนทรียภาพ,สุนทรียศาสตร์
aesthetics(เอสเธท' ทิคซฺ') n. สุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ, Syn. esthetics

English-Thai: Nontri Dictionary
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estheticsสุนทรียศาสตร์ [การแพทย์]
Esthetics Propertiesคุณสมบัติที่งาม [การแพทย์]
Esthetics, Dentalความงามทางทันตกรรม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุนทรียศาสตร์[N] aesthetics, See also: esthetics, Example: เขาใช้ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์มาตัดสินคุณค่าและความงามของงานศิลปะชิ้นนี้, Thai definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความงาม และสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุนทรียภาพ[n.] (suntharīyaphāp) EN: aesthetics   
สุนทรียศาสตร์[n.] (suntharīyasāt) EN: aesthetics   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
esthetics    (n) ˈiːsθˈɛtɪks (ii1 s th e1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审美[shěn měi, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ, / ] esthetics; appreciating the arts; taste, #6,614 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルクス主義的美学[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics [Add to Longdo]
音楽美学[おんがくびがく, ongakubigaku] (n) musical aesthetics [Add to Longdo]
花鳥風月[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花鳥諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes [Add to Longdo]
感性論[かんせいろん, kanseiron] (n) aesthetics; esthetics [Add to Longdo]
醇化[じゅんか, junka] (n,vs) (1) persuading by heavy-handed methods; (2) (in aesthetics) refinement; purification; elimination of non-essential elements [Add to Longdo]
審美学[しんびがく, shinbigaku] (n) aesthetics [Add to Longdo]
耽美[たんび, tanbi] (n) aesthetics [Add to Longdo]
美育[びいく, biiku] (n) training in aesthetics; aesthetic education; cultural study [Add to Longdo]
美学[びがく, bigaku] (n,adj-no) esthetics; aesthetics; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 esthetics
   n 1: (art) the branch of philosophy dealing with beauty and
      taste (emphasizing the evaluative criteria that are applied
      to art); "traditional aesthetics assumed the existence of
      universal and timeless criteria of artistic value" [syn:
      {aesthetics}, {esthetics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top