ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esthetician

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esthetician-, *esthetician*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esthetician[N] นักศึกษาหรือผู้อุทิศตนเพื่อศิลปะและความงาม
esthetician[N] ผู้ที่ให้บริการด้านความสวยงามแก่ผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esthetician(เอสธีทิซ'เชิน) n. ดูaesthetician,ผู้เชี่ยวชาญด้านสุนทรียภาพ,นักสุนทรียศาสตร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
エステティシャン;エステシャン[, esuteteishan ; esuteshan] (n) esthetician (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 esthetician
   n 1: a worker skilled in giving beauty treatments (manicures and
      facials etc.) [syn: {esthetician}, {aesthetician}]
   2: a philosopher who specializes in the nature of beauty [syn:
     {esthetician}, {aesthetician}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top