ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esthetic

EH0 S TH EH1 T IH0 K   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esthetic-, *esthetic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esthetic[ADJ] เกี่ยวกับความงาม, See also: เกี่ยวกับสุนทรียะ, Syn. aesthetic, tasteful
esthetic[N] ความงาม, See also: สุนทรียะ
esthetics[N] สุนทรียศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสวยความงาม, Syn. aestheticism, aesthetics
esthetician[N] นักศึกษาหรือผู้อุทิศตนเพื่อศิลปะและความงาม
esthetician[N] ผู้ที่ให้บริการด้านความสวยงามแก่ผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esthetic(เอสเธท'ทิค) adj. ดูaesthetic,งาม,เกี่ยวกับสุนทรียภาพ,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
esthetician(เอสธีทิซ'เชิน) n. ดูaesthetician,ผู้เชี่ยวชาญด้านสุนทรียภาพ,นักสุนทรียศาสตร์
esthetics(เอสเธท'ทิคซฺ) n. ดูaesthetics,สุนทรียภาพ,สุนทรียศาสตร์
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
aesthetics(เอสเธท' ทิคซฺ') n. สุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ, Syn. esthetics
anesthetic(แอนเนสเธท' ทิค) n.,adj. เกี่ยวกับหรือสามารถทำให้เกิดการชาหรือไม่รู้สึกตัว, ยาชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, Syn. anodyne, analgesic)

English-Thai: Nontri Dictionary
esthetic(adj) เกี่ยวกับความงาม,เกี่ยวกับสุนทรียภาพ,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์
anaesthetic(adj) ซึ่งหมดความรู้สึก
anaesthetic(n) ยาชา,ยาสลบ
anaesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา
anesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estheticsสุนทรียศาสตร์ [การแพทย์]
Esthetics Propertiesคุณสมบัติที่งาม [การแพทย์]
Esthetics, Dentalความงามทางทันตกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's hardly in keeping with the village's rustic esthetic, is it?คงยากกว่าจะมีได้ขนาดนี้นะ Hot Fuzz (2007)
We begged him in vain to make his residence more in keeping with the village's rustic esthetic.เราเกลียดความทะนงและบ้านเขา ที่มากเกินกว่าความเรียบง่าย Hot Fuzz (2007)
Petty despot. May he rot in the underworld for his lack of esthetic taste.พวกเผด็จการ บางทีเรื่องผจญภัยในยมโลก ที่เขาแต่งอย่างมีสุนทรียะ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุนทรียศาสตร์[N] aesthetics, See also: esthetics, Example: เขาใช้ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์มาตัดสินคุณค่าและความงามของงานศิลปะชิ้นนี้, Thai definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความงาม และสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ
สุนทรียะ[ADJ] aesthetic, See also: esthetic, Example: การมองโลกอย่างอิสระตามความเป็นไปของมัน เป็นบ่อเกิดความคิดอันสุนทรียะ, Thai definition: ที่เกี่ยวกับความนิยมความงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
ช่างแต่งหน้า[n. exp.] (chang taeng nā) EN: beautician   FR: esthéticienne [f]
สุนทรียภาพ[n.] (suntharīyaphāp) EN: aesthetics   
สุนทรียศาสตร์[n.] (suntharīyasāt) EN: aesthetics   
ยาแก้ปวด[n. exp.] (yā kaē pūat) EN: anodyne pain-killing drug ; painkiller (medicine) ; analgesic ; anesthetic   FR: médicament antidouleur [m] ; antidouleur [m] ; analgésique [m] ; antalgique [m]
ยาสลบ[n.] (yāsalop) EN: anaesthetic = anesthetic (Am.)   FR: anesthésique [m] ; anesthésiant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTHETIC    EH0 S TH EH1 T IH0 K
ESTHETICS    EH0 S TH EH1 T IH0 K S
ESTHETICALLY    EH0 S TH EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
esthetic    (n) ˈiːsθˈɛtɪk (ii1 s th e1 t i k)
esthetics    (n) ˈiːsθˈɛtɪks (ii1 s th e1 t i k s)
esthetical    (j) ˈiːsθˈɛtɪkəl (ii1 s th e1 t i k @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审美[shěn měi, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ, / ] esthetics; appreciating the arts; taste, #6,614 [Add to Longdo]
审美观[shěn měi guān, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, / ] esthetic conception; esthetic point of view; standard, #32,682 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しびれ薬;痺れ薬[しびれぐすり, shibiregusuri] (n) (obsc) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
アネスセチック;アネスセティック[, anesusechikku ; anesuseteikku] (n) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
エステ[, esute] (adj-na) (1) (abbr) (See エステティック) esthetic (fre [Add to Longdo]
エステティシャン;エステシャン[, esuteteishan ; esuteshan] (n) esthetician (fre [Add to Longdo]
エステティック[, esuteteikku] (adj-f) esthetic (fre [Add to Longdo]
マルクス主義的美学[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics [Add to Longdo]
ロピバカイン[, ropibakain] (n) ropivacaine (local anaesthetic) [Add to Longdo]
音楽美学[おんがくびがく, ongakubigaku] (n) musical aesthetics [Add to Longdo]
花より団子[はなよりだんご, hanayoridango] (exp) dumplings rather than flowers; people are more interested in the practical over the aesthetic [Add to Longdo]
花鳥風月[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花鳥諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 esthetic
   adj 1: concerning or characterized by an appreciation of beauty
       or good taste; "the aesthetic faculties"; "an aesthetic
       person"; "aesthetic feeling"; "the illustrations made the
       book an aesthetic success" [syn: {aesthetic}, {esthetic},
       {aesthetical}, {esthetical}] [ant: {inaesthetic},
       {unaesthetic}]
   2: relating to or dealing with the subject of aesthetics;
     "aesthetic values" [syn: {aesthetic}, {esthetic}]
   3: aesthetically pleasing; "an artistic flower arrangement"
     [syn: {aesthetic}, {esthetic}, {artistic}]
   n 1: (philosophy) a philosophical theory as to what is
      beautiful; "he despised the esthetic of minimalism" [syn:
      {aesthetic}, {esthetic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top