ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esthete

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esthete-, *esthete*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esthete[N] คนที่รักความสวยงามโดยเฉพาะในงานศิลปะ, Syn. aesthete, dilettante

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esthete(เอส'ธีท) n. ดู aesthete,ความงามสุนทรียภาพ
aesthete(เอส' ธีท) n. ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะดนตรี กวีและอื่น .), Syn. esthete, connoisseur

English-Thai: Nontri Dictionary
esthete(n) ผู้รักความสวยความงาม,ความงาม,สุนทรียภาพ,สุนทรียศาสตร์
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
esthete    (n) ˈiːsθiːt (ii1 s th ii t)
esthetes    (n) ˈiːsθiːts (ii1 s th ii t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダンディ;ダンディー[, dandei ; dandei-] (n) (1) dandy; fop; esthete; (2) Dundee; D'Indy [Add to Longdo]
ダンディマン[, dandeiman] (n) dandy; fop; esthete; metrosexual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  esthete
      n 1: one who professes great sensitivity to the beauty of art
           and nature [syn: {esthete}, {aesthete}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top