ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esteemed

EH0 S T IY1 M D   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esteemed-, *esteemed*, esteem, esteeme
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esteemed[ADJ] ซึ่งได้รับการยกย่อง, See also: น่าเคารพ, น่านับถือ, Syn. admired, regarded, respectable

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
esteemedAnthony was esteemed by the Egyptians.
esteemedHis criticisms were highly esteemed.

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTEEMED    EH0 S T IY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
esteemed    (v) ˈɪstˈiːmd (i1 s t ii1 m d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘉宾[jiā bīn, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄣ, / ] esteemed guest, #4,404 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
畏友[いゆう, iyuu] (n) one's esteemed friend [Add to Longdo]
貴見[きけん, kiken] (n) your (esteemed) opinion [Add to Longdo]
貴大学[きだいがく, kidaigaku] (n) (hon) esteemed university; honorable university [Add to Longdo]
高評[こうひょう, kouhyou] (n) high reputation; your esteemed opinion [Add to Longdo]
高論[こうろん, kouron] (n) intelligent opinion; your esteemed opinion [Add to Longdo]
止ん事無い;止ん事ない[やんごとない, yangotonai] (adj-i) (uk) high class; esteemed; cherished [Add to Longdo]
聖の御代[ひじりのみよ, hijirinomiyo] (n) highly-esteemed emperor's reign [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 esteemed
   adj 1: having an illustrious reputation; respected; "our
       esteemed leader"; "a prestigious author" [syn:
       {esteemed}, {honored}, {prestigious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top