ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esteem

EH0 S T IY1 M   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esteem-, *esteem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esteem[N] ความเคารพ, See also: ความนับถือ, ความนิยม, ความชื่นชอบ, Syn. appreciation, regard, respect
esteem[VT] เคารพ, See also: ยกย่อง, เคารพนับถือ, นับถือ, Syn. appreciate, respect, value
esteemed[ADJ] ซึ่งได้รับการยกย่อง, See also: น่าเคารพ, น่านับถือ, Syn. admired, regarded, respectable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esteem(อีสทีม') vt.,n. (ความ) เคารพ,นับถือ,นิยม,ยกย่อง,สรรเสริญ,เข้าใจว่า,ถือว่า,ประเมินค่า, Syn. regard
self-esteemn. การมีความเคารพในตัวเอง,การหยิ่งในศักดิ์ศร'ของตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
esteem(n) การยกย่อง,การนับถือ,การเคารพ,ความนิยม,การสรรเสริญ
esteem(vt) ยกย่อง,เคารพ,นับถือ,นิยม,สรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Esteem Needsความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องนับถือ,ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น,ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือตน,ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องทางสังคม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now everyone be quiet whilst we listen to Harriet van Johnson, our esteemed schoolmarm as she reads a telegram that she herself has composed to the governor expressing our feelings about the new sheriff.ทุกคนเงียบ ...แล้วฟังแฮเรียต แวน จอห์นสัน คุณครูของเรา... ...เธอจะอ่านโทรเลขที่เธอแต่งถึงผู้ว่าฯ... Blazing Saddles (1974)
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A man who stood in high esteem with our own beloved Gokhale.ชายที่ได้รับการสรรเสริญ ร่วมกับโกคาเลของเรา Gandhi (1982)
And now, esteemed effendi, we feast!และตอนนี้ คนมีสกุลที่น่าเคารพ เราฉลอง! เอาละ! Aladdin (1992)
As director of Leland University's Biotechnology Research Program... I thank you on behalf of my esteemed colleagues for your consideration.ในฐานะ ผ.อ.โครงการวิจัยไบโอเทคมหาวิทยาลัยเลแลนด์ ผมขอขอบคุณในนามของเพื่อนที่เคารพในการรับพิจารณาโครงการ Junior (1994)
You hold yourself in high esteem.เธอประเมินตัวเองสูงไป Wild Reeds (1994)
Tonight, our panel of esteemed teachers will use their years of higher education to choose our homecoming prince and princess.คืนนี้ คณะกรรมการของเรา ซึ่งเป็นเหล่าอาจารย์ยอดนิยม จใช้ความรู้ที่สูงกว่า. .. ในการคัดเลือกผู้ที่มางาน ว่าใครจะได้เป็น เจ้าชาย และเจ้าหญิงในคืนนี้ A Cinderella Story (2004)
And thirdly, that it is at the urging of my esteemed patroness, Lady Catherine, that I select a wife.และสาม มันเป็นความประสงค์ ของผู้อุปถัมภ์ผู้สูงศักดิ์ของผม เลดี้แคทเธอรีน ว่าผมควรเลือกภรรยา Pride & Prejudice (2005)
Sir, it's a token of my esteem.นายท่าน นี่คือของขวัญแสดง ความเคารพของข้า The King and the Clown (2005)
And I want you to be the first to report on this particular union as it is between two of our most esteemed colleagues.ผมอยากให้คุณเป็นคนแรก ที่รายงานข่าวนี้ งานวิวาห์ของเพื่อนร่วมงานที่น่าภาคภูมิใจ The Holiday (2006)
And it's my great happiness today to announce to you all that that person is my friend and long-time esteemed colleague, Jacqueline Follet.นับเป็นความสุขใจยิ่งของฉัน... ที่จะประกาศให้ทราบว่า คนๆนั้นคือเพื่อนของฉัน และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ได้รับการ นับถือมายาวนาน แจ็กลีน ฟอลเล็ต The Devil Wears Prada (2006)
I have made this trip to help your esteemed colleague.ที่เดินทางมาที่นี่ มาช่วยเพื่อนร่วมงานเทวดาของคุณ Vamonos (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
esteemAnthony was esteemed by the Egyptians.
esteemBecause of his achievements, he is held in high esteem.
esteemHe esteems the professor highly.
esteemHis criticisms were highly esteemed.
esteemI esteem it an honor to address this audience.
esteemI have a great esteem for you.
esteemThey held her in high esteem as their benefactor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทิดทูน[V] admire, See also: esteem, respect, worship, Syn. ยกย่อง, เชิดชู, เชิดชูยกย่อง, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, Example: ประชาชาติไทยเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นวีรกษัตริย์ เนื่องจากทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย, Thai definition: เชิดชูไว้เป็นที่เคารพ
เคารพ[V] respect, See also: esteem, regard, value, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, นับถือ, เคารพนับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: นักเรียนควรเคารพครูบาอาจารย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน, Thai definition: แสดงอาการนับถือ
เคารพนับถือ[V] respect, See also: esteem, regard, value, appreciate, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, เคารพ, นับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: เด็กๆ ควรเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่
สัมมาคารวะ[N] respect, See also: esteem, regard, deference, Example: เขาเป็นคนมีสัมมาคารวะและเชื่อฟังผู้ใหญ่, Thai definition: การมีความเคารพนอบน้อมต่อผู้อื่น
ทรงเกียรติ[V] honour, See also: esteem, venerate, adore, Syn. มีเกียรติ, Ant. ไร้เกียรติ, Example: สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่เคยทรงเกียรติ และได้รับความเชื่อถืออย่างสูง
ยกย่อง[V] esteem, See also: respect, value, admire, praise, Syn. เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย, ชื่นชม, Example: นักอ่านยกย่องกวีซีไรท์
เทิด[V] uphold, See also: esteem, worship, honor, hold up, adore, respect, revere, venerate, regard, Syn. เทิดทูน, เชิดชู, ยกย่อง, บูชา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพนับถือ[v. exp.] (khaoropnaptheū) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate   FR: respecter ; estimer
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration   FR: respect [m] ; déférence [f]
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour   
ความเคารพ[n.] (khwām khaorop) EN: respect ; regard ; esteem ; honour   FR: respect [m] ; estime [f] ; égard [m]
ความนับถือ[n.] (khwām naptheū) EN: respect ; regard ; esteem   FR: estime [f] ; considération [f] ; respect [m]
เกียรติคุณ[n.] (kīattikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem   FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f]
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to   FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity   FR: être fier de ; s'enorgueillir

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTEEM    EH0 S T IY1 M
ESTEEM'S    EH0 S T IY1 M Z
ESTEEMED    EH0 S T IY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
esteem    (v) ˈɪstˈiːm (i1 s t ii1 m)
esteems    (v) ˈɪstˈiːmz (i1 s t ii1 m z)
esteemed    (v) ˈɪstˈiːmd (i1 s t ii1 m d)
esteeming    (v) ˈɪstˈiːmɪŋ (i1 s t ii1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尊重[zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ, ] esteem; respect; to honor; to value sth, #2,387 [Add to Longdo]
嘉宾[jiā bīn, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄣ, / ] esteemed guest, #4,404 [Add to Longdo]
敬佩[jìng pèi, ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, ] esteem, #15,251 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
セルフエスティーム[, serufuesutei-mu] (n) self-esteem [Add to Longdo]
畏友[いゆう, iyuu] (n) one's esteemed friend [Add to Longdo]
渇仰;渇ごう[かつごう;かつぎょう(渇仰), katsugou ; katsugyou ( katsu gyou )] (n,vs) adoration; reverence; esteem [Add to Longdo]
株が下がる[かぶがさがる, kabugasagaru] (exp,v5r) to fall in public esteem; to fall in value (stocks) [Add to Longdo]
株が上がる[かぶがあがる, kabugaagaru] (exp,v5r) to rise in public esteem; to rise in value (stocks) [Add to Longdo]
貴ぶ(P);尊ぶ(P)[とうとぶ(P);たっとぶ(P), toutobu (P); tattobu (P)] (v5b,vt) to value; to prize; to esteem; to respect; (P) [Add to Longdo]
貴見[きけん, kiken] (n) your (esteemed) opinion [Add to Longdo]
貴大学[きだいがく, kidaigaku] (n) (hon) esteemed university; honorable university [Add to Longdo]
敬い[うやまい, uyamai] (n) reverence; respect; honor; honour; veneration; esteem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 esteem
   n 1: the condition of being honored (esteemed or respected or
      well regarded); "it is held in esteem"; "a man who has
      earned high regard" [syn: {esteem}, {regard}, {respect}]
      [ant: {disesteem}]
   2: a feeling of delighted approval and liking [syn:
     {admiration}, {esteem}]
   3: an attitude of admiration or esteem; "she lost all respect
     for him" [syn: {respect}, {esteem}, {regard}] [ant:
     {disrespect}]
   v 1: regard highly; think much of; "I respect his judgement";
      "We prize his creativity" [syn: {respect}, {esteem},
      {value}, {prize}, {prise}] [ant: {disesteem}, {disrespect}]
   2: look on as or consider; "she looked on this affair as a
     joke"; "He thinks of himself as a brilliant musician"; "He is
     reputed to be intelligent" [syn: {think of}, {repute},
     {regard as}, {look upon}, {look on}, {esteem}, {take to be}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top