ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

estate agent

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estate agent-, *estate agent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estate agent[N] คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน, Syn. real estate agent, realtor

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
estate agentIf necessary, the government will force estate agents to reduce land prices.
estate agentShe is an estate agent.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asanghārimmasap) EN: real estate agent ; realtor   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundstücksmakler {m}; Grundstücksmaklerin {f}; Makler {m}; Maklerin {f}estate agent [Br.]; realtor [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
差配人[さはいにん, sahainin] (n) real estate agent; landlord [Add to Longdo]
不動産屋[ふどうさんや, fudousanya] (n) real estate agent; realtor; (P) [Add to Longdo]
不動産業者[ふどうさんぎょうしゃ, fudousangyousha] (n) real estate agent; realtor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 estate agent
   n 1: a person who is authorized to act as an agent for the sale
      of land; "in England they call a real estate agent a land
      agent" [syn: {real estate broker}, {real estate agent},
      {estate agent}, {land agent}, {house agent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top