ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

establishment

AH0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -establishment-, *establishment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
establishment[N] การสถาปนา, See also: การก่อตั้ง, การจัดตั้ง, การสร้าง, Syn. founding, institution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm

English-Thai: Nontri Dictionary
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment, independentสถาบันอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment, religiousสถาบันศาสนา (ที่ได้รับการรับรอง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต ข้อนี้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตว่าการสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และคณะผู้แทนถาวรทางการทูตมีขึ้นได้ด้วยความยินยอมของกันและกันในเรื่องนี้ รัฐที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทุกรัฐ มีสิทธที่จะส่งตัวแทนทางการทูตไปทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนยังรัฐ อื่นๆ ซึ่งถือกันว่ามี Active right of legation แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละรัฐ เพราะจะบังคับให้รัฐหนึ่งส่งคณะผู้แทนทางทูตประจำ ณ ที่ใดหาได้ไม่ ถ้าหากรัฐนั้นไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันจะมีการบังคับให้รัฐผู้รับต้องรับคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐ ใดหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของรัฐผู้รับเช่นกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.พวกเราจะเลื่อนที่โต๊ะใกล้ที่สุด และการทบทวนรายการอาหารของสถานที่นี้ The Blues Brothers (1980)
Don't try and make me the fall guy... for the whole British legal establishment.อย่าพยายามและทำให้ฉัน คนที่แต่งตัวประหลาดตก ... สำหรับทั้ง สถานประกอบการตามกฎหมายอังกฤษ In the Name of the Father (1993)
She told me your father worked in.... a dry cleaning establishment.เธอบอกผมว่าพ่อคุณทำงานร้านซักแห้ง Don Juan DeMarco (1994)
She's been advising' me on the refurbishment of my establishment.เธอมาแนะนำเรื่องตกแต่งอาคารใหม่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Refurbishin' your establishment!ตกแต่งอาคารของคุณใหม่งั้นเหรอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- Overthrow the cultural establishment!-ล้มล้างวัฒนธรรมนายทุน The Red Violin (1998)
- Overthrow the cultural establishment!-ล้มล้างวัฒนธรรมนายทุน The Red Violin (1998)
I promise, I'll turn this school into a top class establishmentฉันสัญญา ฉันจะทำโรงเรียนนี้เป็นสุดยอดของโรงเรียน GTO (1999)
I'm going to straighten back these "humane" teaching fed students and take this establishment to the top in the country and in doing soสำหรับฉัน นี้ คือ"น้ำใจ" ครูจะต้องสอนนักเรียน และใช้สถานประกอบการนี้ไปสู่จุดสุงสุดของประเทศ และในการทำเช่นนั้น GTO (1999)
"By order of the governor of the Warsaw district, Dr. Fischer concerning the establishment of the Jewish district in Warsaw."โดยคำสั่งของผู้ว่าราชการ เขตวอร์ซอว์ ด็อกเตอร์ฟิชเชอร์ เกี่ยวกับการกำหนด เขตเฉพาะของชาวยิวในวอร์ซอว์" The Pianist (2002)
- Young man, I will not be the subject of gossip in my own establishment.ที่รัก ชั้นไม่อยากให้ใครมานินทาชั้นในที่ทำงานนะจ๊ะ Latter Days (2003)
My name is Miss Mitzi, I am the owner of this dancing establishment, and I am going to be your teacher, Disappointed that I'm older?ป้าชื่อมิตซี่นะจ๊ะ เป็นเจ้าของที่นี่ และป้าก้จะเป็นคุณครูของพวกคุณ ผิดหวังมั้ยจ๊ะ ที่ป้าแก่ Shall We Dance (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
establishmentThe reformers were subject to every attack from the Establishment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานศึกษา[N] school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
สถานประกอบการ[N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
การตั้งตัว[N] establishment, See also: formation, setting up, Syn. การสร้างฐานะ, การตั้งฐานะ, การตั้งหลักฐาน
สถานที่ทำการ[N] establishment, See also: office, firm, company
สถานที่ทำการ[N] establishment, See also: office, firm, company

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang thinthān) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence   
การตั้งตัว[n.] (kān tangtūa) EN: establishment ; formation ; setting up   
สถาน[n.] (sathān) EN: establishment ; institute   FR: institution [f] ; institut [m] ; établissement [m]
สถานที่ทำการ[n. exp.] (sathānthī thamkān) EN: establishment   

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTABLISHMENT    AH0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T
ESTABLISHMENT    IY0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T
ESTABLISHMENTS    AH0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T S
ESTABLISHMENTS    IY0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T S
ESTABLISHMENT'S    AH0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T S
ESTABLISHMENT'S    IY0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
establishment    (n) ˈɪstˈæblɪʃmənt (i1 s t a1 b l i sh m @ n t)
establishments    (n) ˈɪstˈæblɪʃmənts (i1 s t a1 b l i sh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befriedung {f}establishment of peace [Add to Longdo]
Begründung {f} von Miteigentumestablishment of joint ownership [Add to Longdo]
Einrichtung {f}; Schaffung {f}; Bildung {f} | Einrichtungen {pl}establishment | establishments [Add to Longdo]
Establishment {n} | Angehöriger des Establishmentsthe establishment [Br.] | establishment figure [Add to Longdo]
Konservative {m,f}; Konservativer; Erzkonservative {m,f}; Erzkonservativerestablishment person [Add to Longdo]
Wahrheitsfindung {f}establishment of the truth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment [Add to Longdo]
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
エスタブリッシュメント;エスタブリシュメント[, esutaburisshumento ; esutaburishumento] (n) establishment [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install [Add to Longdo]
飲酒店[いんしゅてん, inshuten] (n) drinking establishment; bar [Add to Longdo]
改製[かいせい, kaisei] (n,vs) re-drawing up (of family register); re-establishment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 establishment
   n 1: the act of forming or establishing something; "the
      constitution of a PTA group last year"; "it was the
      establishment of his reputation"; "he still remembers the
      organization of the club" [syn: {constitution},
      {establishment}, {formation}, {organization},
      {organisation}]
   2: an organization founded and united for a specific purpose
     [syn: {institution}, {establishment}]
   3: the persons (or committees or departments etc.) who make up a
     body for the purpose of administering something; "he claims
     that the present administration is corrupt"; "the governance
     of an association is responsible to its members"; "he quickly
     became recognized as a member of the establishment" [syn:
     {administration}, {governance}, {governing body},
     {establishment}, {brass}, {organization}, {organisation}]
   4: a public or private structure (business or governmental or
     educational) including buildings and equipment for business
     or residence
   5: any large organization
   6: (ecology) the process by which a plant or animal becomes
     established in a new habitat [syn: {establishment}, {ecesis}]
   7: the cognitive process of establishing a valid proof [syn:
     {establishment}, {validation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top