ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

established

AH0 S T AE1 B L IH0 SH T   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -established-, *established*, establish, establishe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
established[ADJ] เป็นที่ยอมรับ (ว่าเป็นจริง), Syn. confirmed, ratified, valid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-established(เวล'เอสแทบ'ลิชทฺ) adj. มีฐานที่มั่นคง,ก่อตัวขึ้นแล้วอย่างถาวร,แน่นแฟ้น,มั่นคง, Syn. settled,firmly set

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is an established academy dedicated to specialising.โรงเรียนนี้ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อฝึกให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ Suspiria (1977)
We've already established that you were one of Miss Scarlet's clients.เรายอมรับความจริงกันได้แล้ว ว่าคุณเป็นหนึ่งใน ลูกค้าของคุณสการ์เล็ต Clue (1985)
He's been ruling this land long before our village established.เขาอยู่ที่นี่มานาน ก่อนเรามาตั้ง รกรากเสียอีก Vampire Hunter D (1985)
It is not known. This can be established.มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นที่รู้จัก นี้สามารถที่จะสร้าง The Russia House (1990)
That should have been established by your attorney.อ่อโอเคค่ะ คุณไปเถอะ ใช่ๆ ไว้คราวหน้าก้อได้ค่ะ Hero (1992)
I guess we've established she's staying with Monica.คงแน่นอนแล้วว่า เธอจะอยู่ที่นี้กับโมนิก้า The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
But Her Majesty's Ordnance Survey of 1887 established their heights and the distance between them and the distance between them and Ffynnon Garw.แต่กรมสำรวจแผนที่หลวงปี 1887 ได้กำหนดความสูงไว้ และระยะระหว่างเขา2 ลูก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Now we've established your name and what you're talking about, could we also establish whether you have a red hair dryer?ทีนี้เราก็มาดูว่าคุณเป็นใคร และกำลังพูดถึงอะไรกัน แล้วก็มาดูซิว่าคุณมีไดรย์เป่าผมสีแดงรึเปล่า Hope Springs (2003)
In 1999, he established Phoenix Software, which exports various games to international markets.ในปี 1999 เขาได้เปิดบริษัท Phoenix Software ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกเกมส์ต่างๆ ไปยังนานาประเทศ Crazy First Love (2003)
What I know is that daylight savings wasn't established until World War I.ฉันรู้ว่าการทดเวลาเพื่อประหยัดพลังงาน ไม่ได้เริ่มใช้จนถึงสงครามโลกครั้งที่1. National Treasure (2004)
You are right about that, but it might be years until precedent is established.คุณพูดถูกเรื่องนั้น แต่มันอาจต้องใช้เวลาหลายปี กว่าจะมีตัวอย่าง Pilot (2004)
That's already been established.ของมันแน่อยู่แล้วนี่นา Robots (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
establishedDiplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.
establishedEngland established many colonies.
establishedFather established his business 40 years ago.
establishedHe established a friendly relationship with the natives.
establishedHe established his son in trade.
establishedHe had established a solid reputation as a man of character.
establishedHe has established himself as a musician.
establishedHe was established as Foreign minister.
establishedHis maiden work established his reputation.
establishedImpressive isn't it. A company that's only just been established but it's already got many outlets and is in fashion.
establishedJapanese people tend to rely on established authority.
establishedNewton established the law of gravity.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่นแฟ้น[adj.] (naenfaēn) EN: firm ; stable ; solid ; close ; established   FR: proche ; inséparable ; ferme ; solide
ติดตลาด[v.] (tittalāt) EN: be established in the market ; sell well ; catch on in the market ; find a ready market ; be popular ; be fashionable   

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTABLISHED    AH0 S T AE1 B L IH0 SH T
ESTABLISHED    IY0 S T AE1 B L IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
established    (v) ˈɪstˈæblɪʃt (i1 s t a1 b l i sh t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悠久[yōu jiǔ, ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, ] established; long, #10,199 [Add to Longdo]
定律[dìng lǜ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, ] established law, #10,387 [Add to Longdo]
定理[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] established theory; theorem (math.), #17,392 [Add to Longdo]
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, / ] established rules; the beaten track, #77,439 [Add to Longdo]
历史悠久[lì shǐ yōu jiǔ, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, / ] established (tradition); time-honored [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
既定[きてい, kitei] Thai: ที่จัดตั้งมาแล้ว English: established

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
ネームバリュー[, ne-mubaryu-] (n) established reputation (wasei [Add to Longdo]
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE [Add to Longdo]
安東都護府[あんとうとごふ, antoutogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the East; Tang-period Chinese office established in Pyongyang in 668 CE [Add to Longdo]
安南都護府[アンナンとごふ, annan togofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of Annam; Han-period Chinese office established in Hanoi in 622 CE [Add to Longdo]
伊勢神道[いせしんとう, iseshintou] (n) Ise Shinto (school of Shinto established the Watarai family priests of Ise Jingu's Outer Shrine) [Add to Longdo]
因習;因襲[いんしゅう, inshuu] (n) convention; tradition; long-established custom [Add to Longdo]
燕然都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE [Add to Longdo]
押しも押されもしない[おしもおされもしない, oshimoosaremoshinai] (adj-i) (See 押しも押されもせぬ) of established reputation [Add to Longdo]
押しも押されもせぬ[おしもおされもせぬ, oshimoosaremosenu] (adj-f) of established reputation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 established
   adj 1: brought about or set up or accepted; especially long
       established; "the established social order"; "distrust
       the constituted authority"; "a team established as a
       member of a major league"; "enjoyed his prestige as an
       established writer"; "an established precedent"; "the
       established Church" [syn: {established}, {constituted}]
       [ant: {unestablished}]
   2: settled securely and unconditionally; "that smoking causes
     health problems is an accomplished fact" [syn:
     {accomplished}, {effected}, {established}]
   3: conforming with accepted standards; "a conventional view of
     the world" [syn: {conventional}, {established}]
   4: shown to be valid beyond a reasonable doubt; "the established
     facts in the case"
   5: introduced from another region and persisting without
     cultivation [syn: {established}, {naturalized}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top