ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

establish

AH0 S T AE1 B L IH0 SH   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -establish-, *establish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
establish[VT] สร้าง, See also: สถาปนา, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, Syn. found, institute, set up
establish[VT] แสดงให้เห็น, See also: พิสูจน์, Syn. prove, verify
established[ADJ] เป็นที่ยอมรับ (ว่าเป็นจริง), Syn. confirmed, ratified, valid
establisher[N] ผู้สถาปนา, See also: ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, Syn. founder
establish in[PHRV] ทำให้เกิดขึ้น, See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ
establishment[N] การสถาปนา, See also: การก่อตั้ง, การจัดตั้ง, การสร้าง, Syn. founding, institution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
well-established(เวล'เอสแทบ'ลิชทฺ) adj. มีฐานที่มั่นคง,ก่อตัวขึ้นแล้วอย่างถาวร,แน่นแฟ้น,มั่นคง, Syn. settled,firmly set

English-Thai: Nontri Dictionary
establish(vt) สถาปนา,ตั้ง,จัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
reestablish(vt) สถาปนาใหม่,ตั้งขึ้นใหม่,สร้างขึ้นใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
establish the guiltพิสูจน์ความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment, independentสถาบันอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment, religiousสถาบันศาสนา (ที่ได้รับการรับรอง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต ข้อนี้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตว่าการสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และคณะผู้แทนถาวรทางการทูตมีขึ้นได้ด้วยความยินยอมของกันและกันในเรื่องนี้ รัฐที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทุกรัฐ มีสิทธที่จะส่งตัวแทนทางการทูตไปทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนยังรัฐ อื่นๆ ซึ่งถือกันว่ามี Active right of legation แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละรัฐ เพราะจะบังคับให้รัฐหนึ่งส่งคณะผู้แทนทางทูตประจำ ณ ที่ใดหาได้ไม่ ถ้าหากรัฐนั้นไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันจะมีการบังคับให้รัฐผู้รับต้องรับคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐ ใดหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของรัฐผู้รับเช่นกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, once I establish myself in this town Deputy Spade might turn out to be a groovy position.เมื่อคนเมืองนี้คุ้นเคยฉันดีแล้ว... ...ผู้ช่วยสเปด อาจเป็นตำแหน่งที่เจ๋ง Blazing Saddles (1974)
Like I told you, once you establish yourself, they've got to accept you.เหมือนที่บอก เมื่อคนเมืองนี้คุ้นฉันแล้ว พวกเขาจะยอมรับฉัน Blazing Saddles (1974)
This is an established academy dedicated to specialising.โรงเรียนนี้ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อฝึกให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ Suspiria (1977)
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.พวกเราจะเลื่อนที่โต๊ะใกล้ที่สุด และการทบทวนรายการอาหารของสถานที่นี้ The Blues Brothers (1980)
We've already established that you were one of Miss Scarlet's clients.เรายอมรับความจริงกันได้แล้ว ว่าคุณเป็นหนึ่งใน ลูกค้าของคุณสการ์เล็ต Clue (1985)
our first priority is to cover those bodies, establish a new base camp, and complete this project.ก่อนอื่น เราต้องฝังศพพวกนี้ ตั้งค่ายสนาม แล้วปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ Spies Like Us (1985)
He's been ruling this land long before our village established.เขาอยู่ที่นี่มานาน ก่อนเรามาตั้ง รกรากเสียอีก Vampire Hunter D (1985)
It is not known. This can be established.มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นที่รู้จัก นี้สามารถที่จะสร้าง The Russia House (1990)
Then you establish motive and method.นายลองประเมินแรงจูงใจและวิธีการ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
That should have been established by your attorney.อ่อโอเคค่ะ คุณไปเถอะ ใช่ๆ ไว้คราวหน้าก้อได้ค่ะ Hero (1992)
Don't try and make me the fall guy... for the whole British legal establishment.อย่าพยายามและทำให้ฉัน คนที่แต่งตัวประหลาดตก ... สำหรับทั้ง สถานประกอบการตามกฎหมายอังกฤษ In the Name of the Father (1993)
She told me your father worked in.... a dry cleaning establishment.เธอบอกผมว่าพ่อคุณทำงานร้านซักแห้ง Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
establishCan you establish his innocence?
establishDiplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.
establishEngland established many colonies.
establishFather established his business 40 years ago.
establishFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
establishHe despaired of establishing his office in Calcutta.
establishHe established a friendly relationship with the natives.
establishHe established his son in trade.
establishHe establish himself as a politician.
establishHe had established a solid reputation as a man of character.
establishHe has established himself as a musician.
establishHe was established as Foreign minister.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตั้งตัว[V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน[V] set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai definition: กำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา[N] school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
สถานประกอบการ[N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
เริ่มกิจการ[V] start, See also: establish, begin, initiate, found, set up, Syn. เปิดกิจการ, Ant. ปิดกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, เลิกกิจการ, Example: ร้านอาหารไทยในปารีสของผมจะเริ่มกิจการในเดือนหน้า
สถาปนา[V] establish, See also: set up, found, build, Syn. แต่งตั้ง, Ant. ถอดถอน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่, Thai definition: ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำตั้ง[N] establishing word, Thai definition: คำที่ยกขึ้นตั้งเพื่อนิยามความหมายในการทำพจนานุกรม
ตั้งกรม[V] set up a new department, See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank, Syn. ทรงกรม, Thai definition: สถาปนาเจ้านายขึ้นทรงกรม
ตั้งขึ้น[V] establish, See also: form, found, set, organize, Syn. สร้างขึ้น, จัดตั้งขึ้น, ก่อตั้ง, Example: บริษัทนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525
ตั้ง[V] establish, See also: form, stand, set up, erect, found, Syn. สร้าง, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, แต่งตั้ง, Example: ัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติขึ้นเมื่อปลายปี 2541, Thai definition: ทำให้มีขึ้นหรือสร้างให้มีขึ้น เช่น ตั้งตำแหน่งใหม่, ตั้งบ้านตั้งเรือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up   FR: donner naissance à ; enfanter
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; establish ; form ; organize   FR: établir ; former ; organiser
จัดตั้งขึ้น[v. exp.] (jattang kheun) EN: set up ; found ; establish   FR: établir ; mettre sur pied
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang thinthān) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence   
การตั้งตัว[n.] (kān tangtūa) EN: establishment ; formation ; setting up   
ก่อ[v.] (kø) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute   FR: commencer ; débuter ; instituer
ก่อตั้ง[v.] (køtang) EN: set up ; found ; establish ; form   FR: fonder ; créer
ก่อตั้งบริษัท[v. exp.] (køtang børisat) EN: establish a company   FR: fonder une société
ก่อตั้งองค์การ[v. exp.] (køtang ongkān) EN: establish an organization   

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTABLISH    AH0 S T AE1 B L IH0 SH
ESTABLISH    IY0 S T AE1 B L IH0 SH
ESTABLISHES    IY0 S T AE1 B L IH0 SH AH0 Z
ESTABLISHES    AH0 S T AE1 B L IH0 SH AH0 Z
ESTABLISHED    IY0 S T AE1 B L IH0 SH T
ESTABLISHED    AH0 S T AE1 B L IH0 SH T
ESTABLISHING    AH0 S T AE1 B L IH0 SH IH0 NG
ESTABLISHING    IY0 S T AE1 B L IH0 SH IH0 NG
ESTABLISHMENT    AH0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T
ESTABLISHMENT    IY0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
establish    (v) ˈɪstˈæblɪʃ (i1 s t a1 b l i sh)
established    (v) ˈɪstˈæblɪʃt (i1 s t a1 b l i sh t)
establishes    (v) ˈɪstˈæblɪʃɪz (i1 s t a1 b l i sh i z)
establishing    (v) ˈɪstˈæblɪʃɪŋ (i1 s t a1 b l i sh i ng)
establishment    (n) ˈɪstˈæblɪʃmənt (i1 s t a1 b l i sh m @ n t)
establishments    (n) ˈɪstˈæblɪʃmənts (i1 s t a1 b l i sh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成立[chéng lì, ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ, ] establish; set up, #992 [Add to Longdo]
建成[jiàn chéng, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, ] establish; build, #2,323 [Add to Longdo]
悠久[yōu jiǔ, ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, ] established; long, #10,199 [Add to Longdo]
定律[dìng lǜ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, ] established law, #10,387 [Add to Longdo]
定理[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] established theory; theorem (math.), #17,392 [Add to Longdo]
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, / ] established rules; the beaten track, #77,439 [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, ] establish, create; knife cut [Add to Longdo]
历史悠久[lì shǐ yōu jiǔ, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, / ] established (tradition); time-honored [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Establishment {n} | Angehöriger des Establishmentsthe establishment [Br.] | establishment figure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment [Add to Longdo]
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
エスタブリッシュメント;エスタブリシュメント[, esutaburisshumento ; esutaburishumento] (n) establishment [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ネームバリュー[, ne-mubaryu-] (n) established reputation (wasei [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password) [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 establish
   v 1: set up or found; "She set up a literacy program" [syn:
      {establish}, {set up}, {found}, {launch}] [ant: {abolish},
      {get rid of}]
   2: set up or lay the groundwork for; "establish a new
     department" [syn: {establish}, {found}, {plant},
     {constitute}, {institute}]
   3: establish the validity of something, as by an example,
     explanation or experiment; "The experiment demonstrated the
     instability of the compound"; "The mathematician showed the
     validity of the conjecture" [syn: {prove}, {demonstrate},
     {establish}, {show}, {shew}] [ant: {confute}, {disprove}]
   4: institute, enact, or establish; "make laws" [syn: {lay down},
     {establish}, {make}]
   5: bring about; "The trompe l'oeil-illusion establishes depth"
     [syn: {establish}, {give}]
   6: place; "Her manager had set her up at the Ritz" [syn:
     {install}, {instal}, {set up}, {establish}]
   7: build or establish something abstract; "build a reputation"
     [syn: {build}, {establish}]
   8: use as a basis for; found on; "base a claim on some
     observation" [syn: {establish}, {base}, {ground}, {found}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top