ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

essentially

AH0 S EH1 N SH AH0 L IY0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essentially-, *essentially*, essential
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essentially[ADV] โดยพื้นฐาน, See also: อย่างสำคัญ, อย่างจำเป็นอย่างยิ่ง, Syn. intrinsically, substantially

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
it is essentially the course familiar to armed service recruits, except here in intelligence operative training, we do it a bit differently.มันเป็นหลักสูตรพื้นฐาน มีทั่วไปในค่ายฝึกฝ่ายปฏิบัติการ แต่ที่นี่ เราฝึกหน่วยสืบราชการลับ เลยเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อย Spies Like Us (1985)
Essentially, he used Derek to recruit... a slew of insecure, frustrated, and impressionable kids.ที่สำคัญ เขาใช้เดเร็คไปชักชวน... เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง อัดอั้น และเชื่อคนง่ายจำนวนมาก มาเข้าร่วม American History X (1998)
See, essentially...ตั้งใจหน่อย ... The Story of Us (1999)
Are you aware that what you've essentially designed here is a human central nervous system?คุณรู้รึเปล่าว่าสิ่งที่คุณ ออกแบบไว้นี่ มันเท่าเทียมกับระบบ ประสาทศูนย์รวมของมนุษย์เลย Bicentennial Man (1999)
The dominant role of corporations in our lives is essentially a product of roughly the past century.บรรษัทที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตเรา (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) เป็นสิ่งที่เกิดมาจากศตวรรษที่แล้ว The Corporation (2003)
Essentially I'm a spy.จริง ๆ แล้ว ผมเป็นนักล้วงข้อมูล The Corporation (2003)
You know you're essentially manipulating these children."เธอกำลังปั่นหัวเด็ก ๆ นะ" The Corporation (2003)
First in terms of how the corporations from America helped to essentially rebuild Germany and support the early Nazi regime.ในตอนแรก บรรษัทจากอเมริกา ช่วยบูรณะประเทศเยอรมนีขึ้นมาใหม่ และสนับสนุนระบอบนาซีในช่วงต้น ๆ The Corporation (2003)
Keys are essentially numbered Swiss accounts.กุญแจจะใช้ได้ ก็ต่อเมื่อมีหมายเลขบัญชี The Da Vinci Code (2006)
essentially, the initial device turns the whole ferry into a bomb and detonates it.ศพของหญิงสาวที่เราได้จากท่าเรือ ถูกน้ำมันไหม้อย่างแรง, ร่องรอย PETN on her face. PETN, นั่นมันเป็นพื้นฐานของระเบิด นิยมใช้โดย พวกผู้ก่อการร้าย. Deja Vu (2006)
Well, Nigel's essentially a monster.อย่างว่า ไนเจลนะอย่างกับปีศาจ American Duos (2007)
Wait.So whoever has the chip essentially has a skeleton key to access our nuclear facilities?เท่ากับว่าคนที่ได้ชิพนั่นไป... ก็เหมือนมีกุญแจผี ที่จะควบคุมนิวเคลียร์ของเราได้ Chuck Versus the Truth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
essentiallyDiamond is essentially hard.
essentiallyEssentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.
essentiallyIn general the relation between parents and children is essentially based on teaching.
essentiallyIt is essentially a question of time.
essentiallyWe often hear it said that ours is essentially a tragic age.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหลัก[ADV] mainly, See also: essentially, importantly, principally, Example: ผู้ร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณเป็นหลัก, Thai definition: อย่างสำคัญในการดำเนินการ
ถึงแก่น[ADV] thoroughly, See also: essentially, Example: ท่านได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยจนรู้ซาบซึ้งถึงแก่น, Thai definition: ไม่มีอะไรปิดบัง

CMU English Pronouncing Dictionary
ESSENTIALLY    AH0 S EH1 N SH AH0 L IY0
ESSENTIALLY    IY0 S EH1 N SH AH0 L IY0
ESSENTIALLY    AH0 S EH1 N CH AH0 L IY0
ESSENTIALLY    IY0 S EH1 N CH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
essentially    (a) ˈɪsˈɛnʃəliː (i1 s e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本质上[běn zhì shàng, ㄅㄣˇ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] essentially; inherent, #12,679 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P) [Add to Longdo]
大同小異[だいどうしょうい, daidoushoui] (adj-na,n,adj-no) essentially the same with only minor differences [Add to Longdo]
本質的[ほんしつてき, honshitsuteki] (adj-na) essentially [Add to Longdo]
本来[ほんらい, honrai] (n-adv,n-t,adj-no) (1) originally; primarily; (2) essentially; naturally; by nature; in (and of) itself; (3) proper; legal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 essentially
   adv 1: in essence; at bottom or by one's (or its) very nature;
       "He is basically dishonest"; "the argument was
       essentially a technical one"; "for all his bluster he is
       in essence a shy person" [syn: {basically},
       {fundamentally}, {essentially}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top