หรือคุณหมายถึง eßay?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

essay

EH0 S EY1   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essay-, *essay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essay[N] ความพยายาม (คำทางการ), See also: การทำให้สำเร็จ, Syn. attempt, endeavor, trial
essay[N] ความเรียง, See also: ข้อเขียน, บทความ, เรียงความ, Syn. article, composition
essay[VT] ทดสอบ, Syn. test
essay[VT] พยายาม (คำทางการ), Syn. attempt, endeavor, try

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
essay(เอส'เส) n. เรียงความร้อยแก้ว,ข้อเขียนสั้น ๆ ,ปกิณกะ,ความพยายาม,การทดลอง vt. (เอสเซ') พยายาม,ทดสอบ., See also: essayer n. ดูessay essayistic adj. ดูessay

English-Thai: Nontri Dictionary
essay(n) เรียงความ,การทดลอง,ความพยายาม,ปกิณกะ
essay(vt) ทดสอบ,ลอง,ทดลอง,พยายาม
essayist(n) ผู้เขียนเรียงความ,ผู้ทดสอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
essayความเรียง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Essayการแต่งความเรียง [TU Subject Heading]
Essay Testแบบสอบบรรยาย [การแพทย์]
Essaysความเรียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At home, children are writing essays about him.ที่อังกฤษ เด็กๆ เขียน เรียงความเรื่องของเขากันแล้ว Gandhi (1982)
I'll write you an essay in exchange, but I'll need a few days.ฉันจะเขียนเรียงความให้ เป็นการแลกเปลี่ยน แต่จะต้องใช้เวลา 2-3 วัน Wild Reeds (1994)
The essay by your classmate Bartolo.เรียงความโดยบาร์โตโล่ Wild Reeds (1994)
We got this essay exam on "Native Son."ก็มีสอบเรื่องความ /หัวข้อ "ธาตุแท้ของบุตร" American History X (1998)
The publisher wants your essay.สำนักพิมพ์อยากได้บทความอาจารย์แล้ว. Ringu (1998)
I've got a deadline for my essay.ผมมีเส้นตายต้องส่งบทความแล้ว. Ringu (1998)
And a heck of an admissions essay. Right.เเล้วก็เรียงความสำหรับสมัครเรียน Legally Blonde (2001)
My name is Elle Woods, and for my admissions essay...ดิฉันชื่อ เเอล วูดส์ เเละสำหรับเรียงความสมัครเรียนของฉัน... Legally Blonde (2001)
Then you will write a 1 500-word essay describing the stylistic differences between Raphael and van Eyck.จากนั้นให้เขียนเรียงความ 1,500 คำ... อธิบายความแตกต่าง ระหว่างราฟาเอลกับแวน เอค Mona Lisa Smile (2003)
Why you didn't hand in your essay today? I was a bit concerned.I just wondered why you didn't hand in your essay this afternoon. The Butterfly Effect (2004)
About that essay I missed last week. We're still okay with the extension?until your psych projects are due. right? The Butterfly Effect (2004)
-Since Professor Snape set the essay.ก็ตั้งแต่ศ.สเนปให้ทำรายงาน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
essayAll essays must be handed in on time.
essayBring your essay to me this afternoon.
essayHe gave us an essay to write during the vacation.
essayHis essay is rubbish.
essayHis essay was concise and to the point.
essayHis essay was full of original ideas.
essayIf your essay is on the short side, you can always pad it out with a few quotations.
essayI had to work on an essay.
essayI have a few essays to write by tomorrow.
essayIn addition to taking the regular tests, we have to hand in a long essay.
essayIn addition to taking the tests, we have to hand in an essay.
essayIn an essay similarly devoted to allegorical procedures in contemporary art, Buchloh discusses 6 women artists.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียงความ[N] composition, See also: essay, Example: ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตน, Count unit: เรื่อง, ฉบับ, Thai definition: การเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นเนื้อเรื่อง
ข้อเขียน[N] essay, See also: composition, writings, article, Syn. บทความ, เรียงความ, Example: การเผยแพร่ข้อเขียนเรื่องโรคเอดส์ยังไม่สามารถเปลี่ยนค่านิยมของผู้ชายได้, Count unit: ชิ้น, เรื่อง
ความเรียง[N] essay, See also: article, composition, Syn. เรียงความ, Example: นักศึกษาเขียนความเรียงเพื่อส่งเข้าประกวด, Count unit: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
การเรียงความ[n.] (kān rīengkhwām) EN: wriiten essay ; composition   
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way   FR: essayer ; faire son possible
ลอง[v.] (løng) EN: try (on) ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience   FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
ลองดู[v.] (løngdū) EN: try out ; try ; give a try   FR: essayer ; tenter
ลองดูสิ[X] (løngdū si) EN: try and see   FR: essayez donc !
ลองใหม่[v.] (løng mai) EN: retry   FR:essayer ; ressayer ; essayer de nouveau
ลองมือ[v. exp.] (løng meū) EN: try one's hand at sth   FR: se faire la main ; s'essayer à qqch
ลองไป[v. exp.] (løng pai) EN: try   FR: essayer
ลองใส่[v. exp.] (løng sai) FR: essayer ; passer sur soi

CMU English Pronouncing Dictionary
ESSAY    EH0 S EY1
ESSAY    EH1 S EY2
ESSAYS    EH0 S EY1 Z
ESSAYS    EH1 S EY2 Z
ESSAYIST    EH1 S EY2 IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
essay    (n) ˈɛsɛɪ (e1 s ei)
essay    (v) ˈɛsˈɛɪ (e1 s ei1)
essays    (n) ˈɛsɛɪz (e1 s ei z)
essays    (v) ˈɛsˈɛɪz (e1 s ei1 z)
essayed    (v) ˈɛsˈɛɪd (e1 s ei1 d)
essaying    (v) ˈɛsˈɛɪɪŋ (e1 s ei1 i ng)
essayist    (n) ˈɛsɛɪɪst (e1 s ei i s t)
essayists    (n) ˈɛsɛɪɪsts (e1 s ei i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随笔[suí bǐ, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧˇ, / ] essay-writing; belles-lettres, #25,221 [Add to Longdo]
杂文[zá wén, ㄗㄚˊ ㄨㄣˊ, / ] essay, #31,387 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsatzthema {n}essay subject [Add to Longdo]
Essay {n}essay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッセイ(P);エッセー(P);エッセィ[, essei (P); esse-(P); essei] (n,adj-no) essay; (P) [Add to Longdo]
エッセイスト[, esseisuto] (n) essayist; (P) [Add to Longdo]
ペンクラブ[, penkurabu] (n) PEN club; club for poets, play-wrights, essayists, editors, novelists; (P) [Add to Longdo]
歌論[かろん, karon] (n) essay on tanka poetry [Add to Longdo]
巻頭[かんとう, kantou] (n) (1) opening page of book; beginning of an essay; (adj-f) (2) prefatory [Add to Longdo]
記述問題[きじゅつもんだい, kijutsumondai] (n) essay question [Add to Longdo]
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] (n) collection of essays contributed in celebration of something; festschrift [Add to Longdo]
芸術論[げいじゅつろん, geijutsuron] (n) essay on art [Add to Longdo]
懸賞論文[けんしょうろんぶん, kenshouronbun] (n) essay contest [Add to Longdo]
作文[さくもん, sakumon] (n,vs) (1) (See 作文・さくもん) writing (an essay, prose, etc.); composition; (2) formal writing with little real meaning; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
随筆[ずいひつ, zuihitsu] Essay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 essay
   n 1: an analytic or interpretive literary composition
   2: a tentative attempt
   v 1: make an effort or attempt; "He tried to shake off his
      fears"; "The infant had essayed a few wobbly steps"; "The
      police attempted to stop the thief"; "He sought to improve
      himself"; "She always seeks to do good in the world" [syn:
      {try}, {seek}, {attempt}, {essay}, {assay}]
   2: put to the test, as for its quality, or give experimental use
     to; "This approach has been tried with good results"; "Test
     this recipe" [syn: {test}, {prove}, {try}, {try out},
     {examine}, {essay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top