ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esr

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esr-, *esr*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esrabbr. erythrocyte sedimentation rate

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก[n. exp.] (yīo nok krajøk lek) EN: Besra   FR: Épervier besra [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESREY    EH1 S R IY0

German-Thai: Longdo Dictionary
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland

Japanese-English: EDICT Dictionary
電子スピン共鳴[でんしスピンきょうめい, denshi supin kyoumei] (n) electron spin resonance; ESR [Add to Longdo]
連邦参議院[れんぽうさんぎいん, renpousangiin] (n) Bundesrat (lower house of the German parliament) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ESR
   n 1: the rate at which red blood cells settle out in a tube of
      blood under standardized conditions; a high rate usually
      indicates the presence of inflammation [syn: {erythrocyte
      sedimentation rate}, {ESR}, {sedimentation rate}, {sed
      rate}]
   2: microwave spectroscopy in which there is resonant absorption
     of radiation by a paramagnet [syn: {electron spin resonance},
     {ESR}, {electron paramagnetic resonance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top