ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

espy

EH1 S P IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espy-, *espy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
espy[VT] เห็นในทันทีทันใด (คำทางการ), See also: สังเกตเห็นในทันทีทันใด, Syn. notice, observe, sight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
espy(อีสไพ') vt. เห็น,เหลือบเห็น,แลไปเห็น, Syn. sight

English-Thai: Nontri Dictionary
espy(vt) มองเห็น,เหลือบเห็น,แลเห็น,เห็น

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPY    EH1 S P IY0
ESPY'S    EH1 S P IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
espy    (v) ˈɪspˈaɪ (i1 s p ai1)
espying    (v) ˈɪspˈaɪɪŋ (i1 s p ai1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  espy
      v 1: catch sight of [syn: {descry}, {spot}, {espy}, {spy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top