ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esprit

EH0 S P R IY1   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esprit-, *esprit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esprit[N] สติปัญญา, See also: ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, Syn. intelligence, wit
esprit de corps[N] ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ, Syn. camaraderie, group spirit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esprit(เอสพรี') n. ปฏิภาณ,สติปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. spirit

English-Thai: Nontri Dictionary
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ESPRIT (European Strategic Program for Research and Development in Information Technology)เอสปรี (แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
esprit de corps (Fr.)สามัคคีจิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It certainly buoyed up this employee's esprit de corps.นี่เป็นช่วยยกสติปัญญาพนักงานอย่างแน่แท้ The Bus Pants Utilization (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
espritThis cuisine is seasoned to evoke the esprit of Paris.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพร้อมเพรียงกัน[N] harmony, See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport, Syn. ความสามัคคี, การร่วมแรงร่วมใจ, Example: เมืองไทยดำรงมั่นคงมาช้านานแล้วเพราะความพร้อมเพรียงกันของคนในชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ขัน[n.] (āromkhan) EN: humour = humor (Am.) ; sense of humour   FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity   FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce   FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
ดวงจิต[n.] (dūangjit) EN: mind ; soul   FR: âme [f] ; esprit [m]
หทัย[n.] (hathai) EN: heart   FR: coeur [m] ; esprit [m]
โหง[n.] (hōng) EN: ghost ; spirit ; apparition   FR: esprit[m] ; démon [m] ; fantôme [m] ; spectre [m]
ใจ[n.] (jai) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention   FR: coeur [m] ; esprit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPRIT    EH0 S P R IY1
ESPRIT'S    EH0 S P R IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
esprit    (n) ˈɛsprˈiː (e1 s p r ii1)
esprit de corps    (n) ˈɛsprˌiː-də-kˈɔːr (e1 s p r ii2 - d @ - k oo1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Korpsgeist {m}esprit de corps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスプリ[, esupuri] (n) esprit (fre [Add to Longdo]
エスプリヌーボー[, esupurinu-bo-] (n) esprit nouveau (fre [Add to Longdo]
士気[しき, shiki] (n) morale (of troops, team, etc.); esprit de corps; (P) [Add to Longdo]
志気[しき, shiki] (n) determination; esprit de corps [Add to Longdo]
団の精神[だんのせいしん, dannoseishin] (n) esprit de corps; spirit of the corps [Add to Longdo]
団結心[だんけつしん, danketsushin] (n) esprit de corps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  esprit
      n 1: liveliness of mind or spirit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top