ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

espresso

EH2 S P R EH1 S OW0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espresso-, *espresso*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
espresso[N] (เครื่องดื่ม) กาแฟเอสเปรสโซ
espresso[N] กาแฟ (ผง) เอสเปรสโซ
espresso[N] เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can I get an espresso and a latte over here, please?ผมขอเอส้พรสโซ่ กับล็อคเทล์ทางนี้ด้วยครับ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
I'm gonna get another espresso. More latte?คือผมจะไปเอาเอสเพรสโซ่อีกแก้ว ล็อคเทล์อีกมั้ย The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Cappuccino, espresso, cafe latte?คาปูชิโนเอสเพรสโซ่ คาเฟ่ลาเต้? Dante's Peak (1997)
- Double espresso. - Here!- เอสเพรสโซที่มีเตียงคู่ Dante's Peak (1997)
- Espresso.- เอสเพรสโซ่ - ไม่เอาอะไร Mulholland Dr. (2001)
One espresso.เอสเพรสโซ่แก้วหนึ่ง ไม่ แค่นั้นแหละ Mulholland Dr. (2001)
No, that's it. I think you're going to enjoy your espresso this time.ผมคิดว่าคราวนี้คุณจะต้อง ชอบเอสเพรสโซ่ของคุณแน่ๆ Mulholland Dr. (2001)
-That was a highly recommended – -That is considered one of the finest espressos in the world.เป็นหนึ่งในเอสเพรซโซ่ ที่ดีที่สุดในโลกเลย Mulholland Dr. (2001)
Oh, excuse me. Could I order an espresso while I wait for my friend?โทษนะคะ ขอสั่งเอสเพรสโซ่แก้วนึงระหว่างรอเพื่อนน่ะค่ะ Wicker Park (2004)
I need two espressos and three coffees.ฉันอยากได้เอสเพรสโซ่ 2 กาแฟ 3. V for Vendetta (2005)
Somebody get her a double espresso, please.ใครช่วยเอา เอสเพรสโซ2ช้อนให้เธอที Happily N'Ever After (2006)
Espresso. With a shot of liqueur.เอสเปรสโซ เติมเหล้านิดหน่อย Appleseed Ex Machina (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPRESSO    EH2 S P R EH1 S OW0
ESPRESSO    EH2 K S P R EH1 S OW2
ESPRESSOS    EH2 S P R EH1 S OW2 Z
ESPRESSOS    EH2 K S P R EH1 S OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
espresso    (n) ˈɛsprˈɛsou (e1 s p r e1 s ou)
espressos    (n) ˈɛsprˈɛsouz (e1 s p r e1 s ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意式浓缩咖啡[yì shì nóng suō kā fēi, ㄧˋ ㄕˋ ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄎㄚ ㄈㄟ, / ] espresso; Italian style strong coffee [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Espresso {m} [cook.] | Espressos {pl}espresso | espressos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスプレッソ[, esupuresso] (n) espresso (coffee) (ita [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  espresso
      n 1: strong black coffee brewed by forcing hot water under
           pressure through finely ground coffee beans

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top