ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

espouse

AH0 S P AW1 Z   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espouse-, *espouse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
espouse[VT] นำมาใช้, See also: ยอมรับมาใช้, สนับสนุน, Syn. adoupt, support, take up
espouse[VT] สมรส (คำโบราณ), See also: หมั้น, แต่งงาน, Syn. betroth, marry, wed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
espouse(อีสเพาซฺ') vt. รับหลักการ,รับ,สมรส,หมั้น,สนับสนุน -espouser n., Syn. marry

English-Thai: Nontri Dictionary
espouse(vt) สมรส,แต่งงาน,หมั้น,สนับสนุน,เข้าครอง,รับหลักการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FROSTY THE SNOWMAN espouses a pagan belief in magic.เพลง FROSTY THE SNOWMANถูกพวกนอกศาสนา นำมาใช้กับความเชื่อทางเวทย์ มนต์ Doubt (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPOUSE    AH0 S P AW1 Z
ESPOUSE    AH0 S P AW1 S
ESPOUSED    AH0 S P AW1 Z D
ESPOUSED    AH0 S P AW1 S T
ESPOUSES    AH0 S P AW1 Z AH0 Z
ESPOUSES    AH0 S P AW1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
espouse    (v) ˈɪspˈauz (i1 s p au1 z)
espoused    (v) ˈɪspˈauzd (i1 s p au1 z d)
espouses    (v) ˈɪspˈauzɪz (i1 s p au1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
妻合わせる;妻合せる;妻せる[めあわせる, meawaseru] (v1,vt) to marry off; to espouse to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 espouse
   v 1: choose and follow; as of theories, ideas, policies,
      strategies or plans; "She followed the feminist movement";
      "The candidate espouses Republican ideals" [syn: {adopt},
      {follow}, {espouse}]
   2: take in marriage [syn: {marry}, {get married}, {wed},
     {conjoin}, {hook up with}, {get hitched with}, {espouse}]
   3: take up the cause, ideology, practice, method, of someone and
     use it as one's own; "She embraced Catholicism"; "They
     adopted the Jewish faith" [syn: {espouse}, {embrace},
     {adopt}, {sweep up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top