ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

espousal

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espousal-, *espousal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
espousal[N] การนำมาใช้, See also: การยอมรับมาใช้, Syn. adoption, support
espousal[N] การสมรส (คำทางการ), See also: การแต่งงาน, การหมั้น, Syn. betrothal, marriage, wedding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
espousal(อีสเพา'เซิล) n. การรับหลักการ,การยอมรับ,การสนับสนุน,การยกให้เป็นภรรยา,พิธีสมรส,การหมั้น,พิธีหมั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
espousal(n) การแต่งงาน,การเข้าครอง,การสมรส,การหมั้น,การรับหลักการ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
espousal    (n) ˈɪspˈauzl (i1 s p au1 z l)
espousals    (n) ˈɪspˈauzlz (i1 s p au1 z l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
信奉[しんぽう, shinpou] (n,vs) belief; faith; adherence; espousal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 espousal
   n 1: archaic terms for a wedding or wedding feast [syn:
      {bridal}, {espousal}]
   2: the act of becoming betrothed or engaged [syn: {betrothal},
     {espousal}]
   3: the act of accepting with approval; favorable reception; "its
     adoption by society"; "the proposal found wide acceptance"
     [syn: {adoption}, {acceptance}, {acceptation}, {espousal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top