ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

espionage

EH1 S P IY0 AH0 N AA0 JH   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espionage-, *espionage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
espionage[N] จารกรรม, Syn. secret service, spying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
espionage(เอส'พินาจฺ) n. จารกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
espionage(n) การจารกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
espionageจารกรรม [ดู fifth columnist และ spy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
espionageจารกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Espionageจารกรรม [TU Subject Heading]
Espionage, Americanจารกรรมโดยอเมริกัน [TU Subject Heading]
Espionage, Sovietจารกรรมโดยโซเวียต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
basic. most common slip-up in espionage.- ความรู้พื้นฐานที่นายควรรู้ ในงานสืบราชการลับ Spies Like Us (1985)
My code name is Project 2501: industrial espionage and intelligence manipulation.รหัสของผมคือ โปรเจคท์ 2501: อุตสาหกรรม จารกรรมและอัจฉริยะนักเชิด. Ghost in the Shell (1995)
Why the hell did you get into this espionage thing?ปีนี้ก็ 21 แล้วค่ะ เป็นมายังไงเธอถึงได้ เข้ามาสู่วิถีของงานจารชนได้ล่ะ Spygirl (2004)
Espionage thing?งานของจารชนเหรอ Spygirl (2004)
I'm sorry. Iceland does espionage?โทษนะ ไอซ์แลนด์มีสายลับด้วยเหรอ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Welcome to the world of international espionage.ขอต้อนรับสู่โลกแห่งการจารกรรม Chuck Versus the Fat Lady (2008)
I'd like the extra value meal, and while we're on the topic, do you covertly work for a government espionage faction?แล้วตอนที่คุยกัน ก็ถามว่า คุณทำงานลับๆ ให้หน่วยงานของรัฐบาลไหนบ้างมั้ย Chuck Versus the Gravitron (2008)
Industrial espionage for sure.ไปดูเพื่อความแน่ใจ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
The last thing we need right now Is another espionage scandal.อย่างสุดท้ายที่เราต้องการ ก็คือข่าวฉาวเรื่องจารกรรม The Ghost Network (2008)
Now, we will explain the king's espionage laws to his agent.ตอนนี้ จะให้ลูกน้องเขาดู วิธีการของเราหน่อย Body of Lies (2008)
I'm afraid we've retired from the espionage game, haven't we, dear?เราวางมือจากงานจารกรรมแล้วค่ะ ใช่มั้ยที่รัก? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Like I told you, man, this is old-school espionage.ที่เคยเล่าให้ฟัง นี่มันสไตล์ย้อนยุคของแท้ Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
espionageIf you engage in espionage work for a foreign power, you are selling your country down the river.
espionageIn the game of espionage, one side counters the other side by apple cart of military strategies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จารกรรม[V] espionage, Example: กลุ่มคนร้ายจารกรรมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศโดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน, Thai definition: การสอดแนมเพื่อสืบความลับของข้าศึก (ใช้ในทางทหาร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จารกรรม[n.] (jārakam) EN: espionage   FR: espionnage [m]
การจารกรรม[n.] (kān jārakam) EN: espionage   FR: espionnage [m]
การจารกรรมทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān jārakam thāng utsāhakam) EN: industrial espionage   FR: espionnage industriel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPIONAGE    EH1 S P IY0 AH0 N AA0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
espionage    (n) ˈɛspɪəʴnaːʒ (e1 s p i@ n aa zh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
间谍活动[jiàn dié huó dòng, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] espionage; spying [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパイ行為[スパイこうい, supai koui] (n) espionage [Add to Longdo]
スパイ罪[スパイざい, supai zai] (n) crime of espionage [Add to Longdo]
隠密行動[おんみつこうどう, onmitsukoudou] (n) covert action (behavior); espionage activities [Add to Longdo]
観測気球[かんそくききゅう, kansokukikyuu] (n) (1) weather balloon; sounding balloon; (2) observation balloon; espionage balloon; spy balloon; (3) trial balloon [Add to Longdo]
経済スパイ[けいざいスパイ, keizai supai] (n,vs) economic espionage [Add to Longdo]
産業スパイ[さんぎょうスパイ, sangyou supai] (n) industrial espionage [Add to Longdo]
忍者[にんじゃ, ninja] (n) (See 忍術) ninja (persons in feudal Japan who used ninjutsu for the purposes of espionage, assassination, sabotage, etc.); (P) [Add to Longdo]
防諜[ぼうちょう, bouchou] (n) counterintelligence; counterespionage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  espionage
      n 1: the systematic use of spies to get military or political
           secrets

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top