ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esperanto

EH2 S P ER0 AE1 N T OW0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esperanto-, *esperanto*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Esperanto[N] ภาษาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งรากศัพท์ส่วนใหญ่มาจากภาษายุโรปหลายภาษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esperanto(เอส'พะรานโท) n. ภาษาโลก, See also: Esperantism n. ดูEsperanto Esperantist n. ดูEsperanto

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Esperanto (n ) ภาษาเอสเปรันโต

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPERANTO    EH2 S P ER0 AE1 N T OW0
ESPERANTO'S    EH2 S P ER0 AE1 N T OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Esperanto    (n) ˌɛspərˈæntou (e2 s p @ r a1 n t ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世界语[shì jiè yǔ, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄩˇ, / ] Esperanto (language); world language, #76,455 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Esperanto {n}Esperanto [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスペラント[, esuperanto] (n) Esperanto (epo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Esperanto
      n 1: an artificial language based as far as possible on words
           common to all the European languages

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top